Формування компетентності дошкільників із фізичного розвитку

Сократ сказав: «Здоров׳я – не все,  але без здоров׳я  нема нічого». Тож слід ростити дітей здоровими сьогодні, щоб не оздоровлювати їх завтра. У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров׳я та виховуються основні риси особистості людини.  На сьогоднішній день забезпечення повноцінного фізичного розвитку є  дітей, формування основ здорового способи життя  із найменшого віку є пріоритетним завданням дошкільної освіти.

Основним завданням , що стоїть перед  педагогічними працівниками є  організація оптимальної рухової активності та насиченої позитивними  емоціями життєдіяльності дітей.

Фізичне здоров’я є головною умовою духовного і мо­рального здоров’я дитини. У період дошкільного дитинства закладається фундамент здоров’я, формуються життєво необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність правильного фізичного виховання, яке має сприяти оздоровленню і пов­ноцінному розвитку дитини.

Показниками фізичного розвитку є:

 • антропометричні та біометричні дані: зріст, маса ті­ла, життєва ємкість легень, об’єм грудної клітки;
 • розвиток основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, ме­тання, лазіння та ін.);
 • рівень фізичних якостей (швидкості, спритності, си­ли, витривалості, гнучкості);
 • рівень показників формування постави (вигинів хребта, відстані між кутами лопаток та ін.).

Головний зміст фізичного виховання полягає в оволо­дінні дитиною основами фізичної культури:

 1. Опанування основ особистої гігієни. Йдеться про охайність, чистоту тіла, одягу, взуття, гігієну приміщен­ня, режим дня (сон, харчування, раціональна організація активної діяльності й відпочинку).

До культурно-гігієнічних навичок, якими повинні ово­лодіти діти протягом дошкільного дитинства, належать:

 • навички їжі (акуратно їсти, користуватися посудом, серветкою та ін.);
 • навички догляду за тілом (умивання, чищення зу­бів, розчісування волосся та ін.);
 • навички утримання у чистоті і порядку одягу, дотри­мання порядку в приміщенні, його прибирання;
 • навички здійснення різних видів діяльності (гри, пра­ці, навчання) а дотриманням культурно-гігієнічних вимог.
 1. Загартовування організму (здійснюють його з вико­ристанням природних факторів — сонця, повітря, води).
 2. Виконання фізичних вправ, що є головним засобом фізичного виховання.

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку поділяють на три групи.

 1. Оздоровчі завдання. Це охорона і зміцнення здо­ров’я дітей, загартовування організму, підвищення його опору шкідливим впливам зовнішнього середовища, своє­часний розвиток усіх систем організму, підвищення їх функціональних можливостей, формування  правильної постави і стопи.
 2. Формування рухових навичок і умінь, виховання фі­зичних якостей. Це завдання полягає у розвитку життєво необхідних видів рухових дій: ходьби, бігу, стрибків, ме­тання, лазіння, плавання, їзди на велосипеді; рухів рук, ніг, тулуба; шикування і перешиковування. Рухова діяль­ність впливає на формування таких фізичних ознак орга­нізму, як спритність, сила, гнучкість, швидкість, загальна витривалість, від яких залежить успішне подолання лю­диною рівних життєвих труднощів.

Важливе значення для здоров’я і фізичного розвитку дитини мас формування правильної постави — звичного положення тіла у спокої та в русі. Тому необ­хідно стежити за дотриманням таких гігієнічних умов життя і діяльності дітей, як освітлення, відповідність меб­лів та одягу, взуття віку дітей; правильно організовувати заняття фізичними вправами: бігом, стрибками, підлізан­ням, пролізанням, що зміцнюють м’язи спини та підвищу­ють гнучкість хребта.

 1. Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь здорового способу життя. Діти повинні знати, що добре, а що шкідливе для організму, і відповідно організо­вувати свою поведінку.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку вирішує ба­гато загальновиховних завдань. Фізичні вправи сприяють пізнанню навколишнього світу, розвитку органів чуття, координації рухів, морально-вольових якостей (сміли­вості, відповідальності, наполегливості та ін.). Загартовувальні процедури, оволодіння рухами, участь у рухливих і спортивних іграх виховують цілеспрямованість, самостій­ність, формують уміння управляти своєю поведінкою і сво­їм тілом. Колективні ігри допомагають вихованню друж­ніх і товариських стосунків, налаштованості на спільні дії, розвивають уміння взаємодіяти, адекватно оцінювати си­туацію, себе і партнерів. Відчуття краси і доцільності ру­хів тіла, звичка до чистоти й акуратності сприяють вихо­ванню естетичних почуттів.

Фізичне виховання дітей не може бути спонтанним, безсистемним, закостенілим щодо використовуваних форм і методів. Організація його має відбуватися за дотримання таких умов:

 • охорона нервової системи дитини, раціональне чер­гування активної діяльності та відпочинку, гігієна денно­го і нічного сну;
 • наявність сприятливих умов для постійного пози­тивного емоційного стану, відсутність чинників, які пригні­чують нервову систему дитини;
 • планування й утримання відповідно до санітарно-гі­гієнічних норм приміщень дитячого садка і майданчика, обладнання фізкультурного залу, достатня кількість необ­хідного для кожного віку дітей спортивного інвентаря та іграшок.

Програми виховання і навчання у дошкільних закла­дах України визначають конкретні завдання і зміст роботи з фізичного виховання дітей кожної вікової групи.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку здійснюєть­ся засобами, спрямованими на охорону здоров’я дітей (створення гігієнічних умов життя і діяльності, організа­ція раціонального харчування, сну, перебування на свіжо­му повітрі), а також засобами, покликаними забезпечити активний вплив на організм дитини з метою його фізично­го розвитку (загартовуючі процедури, спеціальні фізичні вправи, гігієнічна гімнастика, режим дня).

Фізичне виховання в дошкільному навчальному закладі має складатися  з ранкової гімнастики, занять фізичною культурою  , рухливих ігор та ігор спортивного характеру, загартовування фізкультурних  хвилинок під час занять , фізкультурних комплексів під час  денної прогулянки.

Ранкова гімнастика  використовується  для налаштування організму дитини на робочий стан. Комплекс вправ  гімнастики містить 4-5 вправ  у молодших дітей та до 6-8 вправ   у старших дошкільників , кількість повторів  кожної вправи  теж поступово збільшується з 4-6 до 8-10 повторень.

Тривалість ранкової гімнастики:

 • Група раннього віку: 4-5 хвилин;
 • Молодша група: 5-6 хвилин;
 • Середня група : 6- хвилин;
 • Старша група: 8-10 хвилин.

Умови для проведення ранкової  гімнастики : чисте, світле, добре провітрюване приміщення та одяг, який не обтяжує.

Ранкова гімнастика складається з трьох частин: підготовчої, основної та заключної. Ранкова гімнастика в усіх вікових групах  починається з шикування  дітей в колонку по одному . Під час шикування дітей вихователь оглядає одяг і взуття дітей , а в молодших групах допомагає малюкам  стати один за одним.

Підготовча частина:

 • нетривала ходьба( 30- 50 с.), під час якої діти повинні триматися рівно , не напружуватися, не опускати голову, розпростувати плечі  й виконувати вільні махи руками);
 • ходьба на носках, на внутрішньому та зовнішньому боці стопи( для профілактики плоскостопості) тривалість 20- 30 с. у чергуванні зі звичною ходьбою, при цьому спина повинна бути рівна, голова не опускається;
 • Біг у повільному або середньому темпі ( до 1 хвилини):
 • Звичайна ходьба ( 30 -50 секунд).

Основна частина: Комплекс загально розвиваючих вправ

Під час укладання комплексу  вправи доцільно розташовувати таким чином:

 • спеціальні дихальні вправи;
 • вправи для рук і плечового поясу;
 • повороти тулуба, нахили в сторони і вперед;
 • вправи для ніг із вихідного положення стоячи;
 • вправи для ніг і черевного преса із вихідного положення  лежачи на спині або сидячи;
 • Показ вправ чітко і виразно, вільно, без напруження, правильно і красиво. (В старших групах можна доручати дітям)

У молодших групах педагог виконує вправу з дітьми від початку до кінця; починаючи з середньої групи, він тільки починає вправу (2-3 повторення), а потім діти виконують їх самостійно.

 • Під час виконання вправ звертати увагу на дихання.
 • Після кожної вправи робиться невелика пауза (10-15 сек) для відпочинку та врегулювання дихання, під час якої вихователь пояснює наступну вправу.
 • За місяць використовується два комплекси ЗРВ (один з предметами, один без предметів) з ускладненням на 2-й та 4-й тижні.

Виконання вправ з предметами  викликає  у дітей  інтерес , впливає на засвоєння рухів , розвиток сенсорики та рухових здібностей  Активні дії з предметами  під час виконання вправ  сприяють пізнанню кольору ваги, форми та якості матеріалів.

Вихователь обов’язково має стежити за якістю виконання рухів дітьми.

Заключна частина: Повільна ходьба із вправами на дихання  з  рухами рук. Наприклад : підняти руки в сторони, вгору  й повільно опустити.

Щоденне виконання ранкової гімнастики позитивно впливає на дітей:

• зміцнює імунітет та здоров’я дитини загалом
• поліпшує фізичний розвиток
• мобілізує й організовує
• сприяє формуванню необхідних гігієнічних навичок
• виховує моральні та вольові риси характеру
• привчає до регулярних занять фізичною культурою

Ну звісно не забуваємо про музичний супровід ранкової гімнастики, адже музика  сприяє чіткому  та виразному виконанню вправ, обумовлює їх темп, викликає життєрадісний та бадьорий настрій.

Організоване  навчання у формі фізкультурних занять  слід проводити з дворічного віку. Тривалість занять  для дітей  у віці  від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20 -25 хвилин; від 5 до 6( 7) років -25-30 хвилин.

Заняття є основною формою організованого систематичного навчання дошкільників фізичних вправ. Основна мета занять:

 • зміцнювати здоров’я;
 • загартовувати їх організм;
 • формувати навички виконання життєво необхідних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метання тощо);
 • виховувати позитивні моральні та вольові риси характеру;
 • розвивати фізичні якості;
 • розвивати інтерес до доступних дошкільникам видів рухової діяльності.
 • Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення визначається педагогом залежно від мети , погодних умов та інших факторів.

Види занять з фізичної культури в ДНЗ:

 • ігрового характеру (складаються з 3-4 рухливих ігор спортивного характеру в такій послідовності: середньої – великої – малої рухливості)
 • змішані (включають фізичні вправи в основних рухах та рухливі ігри)
 • сюжетні (проводяться у вигляді рухової розповіді)

Структура заняття:

Вступна частина (2-3 хв)

 • шикування дітей у колону або шеренгу за зростом,
 • повідомлення короткого змісту заняття (у середній групі з другої половини року);
 • різноманітна ходьба та короткочасний біг.

Підготовча частина (4-10 хв)

 • комплекс загальнорозвиваючих вправ

Основна  частина (12-20 хв);

 • основні рухи
 • рухливі ігри

Заключна частина (1-5 хв).

 • ходьба в повільному темпі
 • вправи на релаксацію
 • підведення підсумків заняття, зауваження про виконання завдань, поведінку дітей (як варіант в старшій групі)

Шикування:

Перша молодша група:

 • шикуватися у коло підгрупами і всією групою з допомогою вихователя,
 • шикуватися у пари
 • ставати один за одним у колону

Молодша група

 • шикуватися у колону, коло, шеренгу невеликими групами і всією групою (з допомогою вихователя, за орієнтиром, самостійно)
 • знаходити своє місце при шикуванні, повертатися, переступаючи на місці.

Середня група

 • шикуватися самостійно в колону невеликими групами і всією групою у коло, пари, шеренгу
 • перешиковуватись у ланки
 • повертатися вправо, вліво, кругом
 • рівнятися за орієнтиром.

Старша група

 • самостійно шикуватися у колону, шеренгу по одному, парами, в коло
 • перешиковуватись з однієї колони в три, чотири через центр трійками, четвірками
 • повертатися вправо і вліво
 • рівнятися у колоні, шерензі, по лінії, носках
 • розмикатися у колоні на витягнуті руки вперед, у шерензі, колі – на витягнуті руки в сторони.

Показ і здійснення рухів:

 • в молодшій групі – показ за допомогою «дзеркального» способу, виконання рухів вихователем від початку і до кінця
 • в старшій групі – нові вправи: після показу і пояснення вихователь лише починає вправу з дітьми (2-3 повторення), а потім дошкільники виконують її самостійно; знайомі вправисловесний показ: нагадується назва руху і вихідне положення з якого він виконується; показ дитиною.
 • під час вивчення нових вправ діти виконують їх спочатку під рахунок вихователя (2-3 рази), а потім у музичному супроводі.
 1. Кількість вправ:

Молодша група − 3-4 вправи. Повт. 4-6 раз.

Середня група − 4-5 вправ. Повт 6-8 раз.

Старша група − 5-6 вправ. Повт.8-10 (12) раз.

 1. Класифікація вправ:
 • для плечового поясу та грудної клітини
 • для спини та живота
 • для тазу та ніг

    Гра з вихователями «Так чи ні?»

 • Фундамент здоров׳я людини закладається з раннього дитинства?Так чи ні?(Так)
 • Правильний режим  – це чітке чергування різних видів  діяльності  та відпочинку дітей? Так чи ні?(Так)
 • Дитина, яка живе в умовах ,де режим дня  відповідає всім вимогам , часто хворіє , погано адаптується  до нових умов , вередує . Так чи ні?(Ні)
 • Після денного сну дитина втрачає нормальну працездатність та хороше самопочуття? Так чи ні ?(Ні).
 • У молодшій групі у зв׳язку  з тим, що рухова пам’ять  дітей не достатньо розвинена , вихователь після показу вправи виконує її разом з дітьми? Так чи ні? (Так)
 • Заключна частина під час проведення заняття з фізичного розвитку не є обов’язковою в старшій групі? Так чи ні? ( Ні)
 • Ранкову гімнастику  в усіх вікових групах розпочинають  з шикування дітей у колони по одному? Так чи ні?( Так)
 • Фізкультурні заняття – найефективніша форма оптимізації рухового режиму в ДНЗ.Так чи ні?(Так)

Пам’ятка

«Використання рухливих ігор на заняттях з фізичної культури»

 1. Під час вибору рухливої гри обов’язково треба врахувати підготовленість дітей та їх інтереси.
 2. Рекомендується проводити такі ігри, які не дублювали б рухи, що розучують або вдосконалюють в основній частині (наприклад, якщо діти стрибають у довжину з місця, то гра повинна бути з бігом або метанням м’яча, щоб усебічно впливати на фізичний розвиток дітей).
 3. Ігри, складні за організацією, розучують на прогулянці, це допоможе раціональніше витратити час, відведений на основну частину заняття.
 4. Слід уникати тривалих пауз між повторенням гри, бо це негативно позначається на моторній щільності заняття.
 5. Щоб дошкільники дістали оптимальне фізіологічне навантаження, краще добирати ігри великої рухливості, в яких беруть участь одночасно всі вихованці групи.
 6. В усіх вікових групах ігри повторюються 3-5 раз (залежно від складності правил, ступеня рухливості та кількості дітей). Там, де закінчення гри не обумовлено («Спіймай комара», «Квач», «Вудочка» тощо), вона триває в межах 4-8 хв.

Вікторина для педагогів

 1. Назвіть найактивніші форми активного відпочинку дітей?( Дні здоров׳я, фізкультурні свята,розваги, піші переходи тощо)
 2. Яка основна мета таких форм роботи?(Активна участь у запропонованому заході, розвиток фізичних якостей та рухової підготовленості дітей в ігрових ситуаціях ,виховання стійкого інтересу до активної  рухової діяльності ?
 3. У яких групах рекомендують проводити дні здоров׳я?(У всіх вікових групах)
 4. Як часто? ( Один раз на місяць)
 5. У яких групах рекомендують проводити фізкультурні свята? ( У середній та старшій групі)
 6. Як часто ? (проводять 2-3 рази на рік)
 7. Якою має бути тривалість свята?(Не більше 1 години)
 8. У яких групах планують проводити фізкультурні розваги?( У кожній віковій групі)
 9. Скільки разів на місяць?(Два-три рази на місяць)
 10. У якій половині дня?(Проведення планують у другу половину дня)
 11. У яких групах планують проводити пішохідні переходи( у всіх вікових групах)
 12. Яка довжина шляху має бути в один бік?( Довжина шляху в  один бік не має перевищувати для середньої  вікової групи 1,5 км., а для старших дошкільників – до 2 км.
 13. В яку половину дня доцільно проводити піші переходи? ( В першу половину дня)
Формування компетентності дошкільників із фізичного розвитку

Автор: Мирошниченко Інна Володимирівна

Посада: вчитель початковихкласів

Посилання на першоджерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *