16 варіантів к/р

Головне зображення розробки: 16 варіантів к/р

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 1.

 

1.Хто є засновником  класноурочної системи?

а) А.Дистерверг

б) Я.Коменський

в) І.Песталоцци

г) Ф.Рабле.

 

 1. Дидактика – це:

 

а) наука про навчання;

б) наука про виховання;

в) наука про навчання й освіту;

г) наука про освіту.

 

 1. Ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва, його галузями, озброєння загально технічними уміннями – це:

 

а) загальна освіта;

б) професійна освіта;

в) політехнічна освіта;

г) гуманітарна освіта.

 

 1. Сукупність способів, засобів і прийомів взаємної діяльності учителя і учнів, спрямованої на розв’язання навчальних задач – це …

 

а) методи навчання;

б) форми організації навчання;

в) прийом навчання;

г) процес навчання.

 

5.Колектив – це …

а) група, об’єднана за інтересами;

б) група людей, що навчаються разом;

в) група людей, об’єднаних спільною метою існування;

г) група людей, об’єднаних на основі єдиних інтересів, гуманних стосунків, суспільно цінного і особистісно значущого змісту спільної діяльності.

 

 1. Функції навчання:

а) виховна,  освітня, тренувальна;

б) виховна; розвиваюча, тренувальна;

в) освітня; вихована, розвиваюча.

 

 1. Педагогіка — це…

а) наука про психіку, закономірності її прояву і розвитку;

б) наука, що вивчає питання освіти молодого покоління;

в) наука про виховання і розвиток особистості.

 

 1. Автором праці “Велика дидактика” (1654), однієї з перших науково-педагогічних книг, є… а) Ян-Амос Коменський;

б) Йоганн-Фрідріх Гербарт;

в) Джон Локк;

г) Фрідріх-Вільгельм-Адольф Дістервег.

 

 

 1. Освіта — це…

а) процес діяльності вчителя, спрямований на передачу знань учневі;

б) процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших рис особистості, розвиток її творчих здібностей, а також набуття умінь та навичок;

в) взаємопов’язаний процес кількісних і якісних змін, яких зазнають люди протягом певного часу;

г) робота людини над самовдосконаленням.

 

 1. До системи педагогічних наук належать:

а) загальна педагогіка, порівняльна педагогіка, психологія, історія, філософія;

б)загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка, методики вивчення окремих предметів;

в) історія педагогіки, педагогіка вищої школи, етика, естетика;

г) соціальна педагогіка, школознавство, історія школи, вікова фізіологія, шкільна гігієна, дошкільна педагогіка.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 2.

1.Спеціально організований, цілеспрямований процес взаємодії вихователя і вихованців з метою формування особистості – це …

а) розвиток особистості;

б) навчання і освіта;

в) виховання;

г) освіта.

 

 1. Знання – це …

а) матеріал, яким необхідно оволодіти учневі;

б) цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства, мислення в даний проміжок часу;

в) новітні досягнення науки і техніки;

г) сукупність умінь і навичок.

 

 1. Процес і результат засвоєння людиною знань, умінь і навичок та пов’язаних із ними практичних і пізнавальних засобів діяльності – це …

а) навчання;

б) виховання;

в) формування;

г) освіта.

 

 1. Гуманітаризація освіти – це …

а) мета і завдання виховання;

б) зміст виховання;

в) умови виховання;

г) тенденція розвитку освіти, яка відображає збільшення ролі і значення людських відносин, взаємного прийняття учасників навчально-виховного процесу для успішної освіти загалом.

 

5.Вальдорфська школа була створена Р.Штейнером у 1919 р. в:

а) Франції;

б) Англії;

в) Німеччині;

г) Італії.

 

 1. Хто головною метою виховання вважав виховання людини-джентльмена?

а) Дж. Локк;

б) Ф. Гербарт;

в) А. Дістервег;

г) Й. Песталоцці.

 

 1. Автором якої праці є В.О. Сухомлинський:

а) «Серце віддаю дітям» ;

б) «Місто сонця» ;

в) «Вікова психологія» ;

г) «Педагогічна психологія».

 

8.Вимога – це …

а) метод педагогічного впливу на свідомість вихованця з метою викликати, стимулювати або загальмувати окремі види його діяльності;

б) примха вчителя;

в) примха батьків;

г) необхідність часу.

 

9.Естетичне виховання – це …

а) цілеспрямований процес формування творчо активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, трагічне,комічне, драматичне в житті та мистецтві, жити і творити “за законами краси”;

б) виховання гідного громадянина;

в) виховання особистісних якостей;

г) необхідність часу.

 

 1. Перевиховання – це …

а) система виховних впливів педагога на вихованця з метою гальмування негативних проявів у поведінці й утвердження позитивних якостей особистості;

б) індивідуальний підхід у вихованні;

в) спеціальні умови виховання;

г) традиційна система виховання.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 3.

 

 1. Освіта – це:

а) процес і результат оволодіння системою наукових знань;

б) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей;

в) процес засвоєння знань, умінь, навичок;

г) формування моральних якостей особистості

 

 1. Від народження дитина отримує:

а) нічого не отримує;

б) потреби, інтереси, навички;

в) задатки для розвитку певних здібностей;

г) юридичну правоздатність.

 

 

 1. Що таке самовиховання?

а) певні виховні заходи;

б) протиріччя;

в) свідома, планомірна, систематична робота людини над собою з метою формування нових якостей власної особистості;

г) можливості кожної людини.

 

 1. Хто з учених педагогів розробив систему колективного виховання?

а) В. Сухомлинський;

б) О. Духнович;

в) М. Драгоманов;

г) А.Макаренко

 

 1. Що таке “теорія виховання”?

а) методи виховання;

б) засоби виховання;

в) цілі виховання;

г) розділ педагогіки, що вивчає і розкриває особливості виховання підростаючого покоління, підготовку його до життя.

 

 1. Школознавство – це :

а) система заходів спрямована на виховання та навчання дітей і підлітків;

б) галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи;

в) складна система взаємовідношень між учнями та педагогічним колективом школи на чолі з її директором та адміністрацією;

г) наука про діяльність школи та роботу директора.

 

 1. Хто представляє адміністрацію загальноосвітньої школи?

а) вчителі, вихователі, тренери, методичні працівники, обслуговуючий персонал;

б) секретар-машиністка, бібліотекар, гардеробник,

в) класний керівник, старшокласники;

г) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини.

 

 1. Індивідуальний підхід у навчанні – це:

а) врахування своєрідних особливостей кожної особистості;

б) врахування подібних, типових властивостей учнів;

в) нівелювання особистісних відмінностей особистості;

с) періодичне врахування і нівелювання індивідуальних особливостей учнів.

 

 1. Види внутрішкільного контролю (залежно від мети):

а) тематичний, позаурочний, вибірковий;

б) позакласний, позашкільний;

в) фронтальний; контроль заступника директора;

г) класно-узагальнюючий, фронтальний, тематичний, персональний, оглядовий.

 

 1. Метод виховання – це:

а) способи діяльності вихователя і вихованців, спрямовані на формування у вихованців переконань, розвиток почуттів, волі, поведінки, формування якостей особистості;

б) способи впливу вихователя на свідомість та волю вихованців з метою формування у них бажаних якостей;

в) створення умов для розвитку самосвідомості особистості;

г) діяльність вихователя, в результаті якої вихованці засвоюють необхідні правила поведінки.

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 4.

 

 1. Що таке мета виховання?

а) методи досягнення цілей;

б) підготовка до прийняття рішень;

в) уявлення результатів педагогічної діяльності, втілених в образі людини, який хочуть виховати;

г) оперативні цілі виховання.

 

 1. Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють:

а) директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, помічник директора з господарської частини;

б) директор, представник районного відділу освіти, заступник директора з виховної роботи, наглядова (піклувальна) рада закладу освіти;

в) директор, заступник директора з навчальної роботи, представник районного відділу освіти, помічник директора з господарської частини;

г) Міністерство освіти і науки України, Департамент у справах сім’ї, молоді і спорту, директор.

 

 1. Нормативний документ, у якому визначається обсяг знань та умінь, який має опанувати учень даного типу навчального закладу протягом усього терміну навчання – це:

а) навчальна програма;

б)  навчальний план;

в)спеціальний навчальний план школи;

г) положення про освіту.

 

 1. Галузь педагогіки, що вивчає проблеми навчання та освіти – це:

а) дидактика;

б)  теорія виховання;

в) школознавство;

г) положення про освіту.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Спеціально організований, керований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і можливостей учнів – це …

а)  викладання;

б) учіння;

в) освіта;

г) навчання.

 

 1. Складну навчальну інформацію учитель повинен викладати майстерно, просто й дохідливо (від простого — до складного).Який це принцип дидактики?

 

а) диференціації навчання.

б) міцності знань, умінь.

в) свідомості й активності учнів.

г) доступності навчання

 

9.Вкажіть, яке поняття визначають як групу людей, об’єднаних єдиною суспільно корисною метою, спільною діяльністю, спрямованою на досягнення цієї мети, що має органи самоврядування.

а) колектив

б) клас

в) група

г) контактна група

 

 

10.Вкажіть, у якій науковій праці Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему?

а) «Педагогічна поема»

б) «Серце віддаю дітям»

в) «Велика дидактика»

г) «Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія контактна група

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 5.

 

1.Яку мету наслідує сучасна система освіти в Україні?

а) виховання громадянина;

б) формування щасливої людини;

в) людини здатної гарно працювати;

г) метою сучасної системи освіти є усебічний та гармонійний розвиток особистості

 

2.Яка освіта в нашій країні не є обов’язковою:

а) вища освіта;

б) початкова освіта;

в) базова середня освіта;

г) повна загальна середня освіта.

 

3.Державний нормативний документ, у якому визначається перелік навчальних предметів та кількість годин на їх вивчення, розподілених за роками навчання – це:

а) навчальний план;

б) навчальна програма;

в) підручник;

г) план-конспект до уроку.

 

4.Назвіть як називається функція, яка спрямована на формування світогляду, моральних, трудових, естетичних, етичних уявлень, поглядів, переконань, системи ідеалів. Вона випливає із самого змісту і методів навчання, специфіки організації спілкування вчителя з дітьми.

а) виховна функція;

б) освітня (навчальна) програма;

в) розвиваюча функція.

 

 1. Природні риси людини, які передаються дітям від батьків; вони є передумовами, задатками розвитку особистості:

а) спадкоємність;

б) рухливість;

в) оптимізм;

г)працездатність.

 

6.Вкажіть наочні методи навчання:

 

а) демонстрація, ілюстрація

б) лекція, бесіда, диспут, пояснення.

в) експеримент, практикум, лабораторна робота.

 

 

 1. Укажіть визначення поняття «закономірності навчання»:

а) вимоги, що ґрунтуються на логіці навчального процесу, мають яскраво виражений характер практичних вказівок, однак використовуються не в усьому навчальному процесі, а в певній педагогічній ситуації;

 

б) істотні, необхідні й стійкі зв’язки процесу навчання;

 

в) вихідні положення, які відображають закономірності процесу навчання і визначають діяльність учителя та характер пізнавальної діяльності учнів;

 

г) виховний характер навчання.

 

 1. Індивідуалізація навчання – це …

а) навчання пов’язане з суспільними потребами;

б) навчання на відстані;

в) організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів для створення оптимальних умов у реалізації потенційних можливостей кожного з них;

г) умова професійного становлення вчителя.

 

 1. Хто з педагогів виділив сенситивні періоди розвитку особистості:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) М. Монтессорі;

г) Томас Мор.

 

10.Правила виховання – це …

 

а) родинне виховання;

б) сімейне виховання;

в) народне виховання;

г) прикладні рекомендації щодо реалізації вимог того чи іншого принципу виховання

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 6.

 1. Які прийнято виділяти види навчальних планів:

а) базисний навчальний план, типовий навчальний план, навчальний план школи.

б)  базисний навчальний план, загальноосвітний навчальний план, навчальний план школи.

в) типовий навчальний план, спеціальний навчальний план школи.

 

 

 1. Виберіть групу, в якій наведені види внутрішньошкільного контролю:

а) фронтальний, тематичний, попереджувальний, наступний;

б) відвідування уроків і позаурочних заходів, перевірка ведення документації; в) індивідуальний, груповий, колективний;

г) систематичний, усебічний, індивідуалізовавний, об’єктивний

 

 1. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності – це …

а) знання природи дитини;

б) цілісна система операцій, що забезпечує ефективну взаємодію вчителя з вихованцем, визначається цілями, завданнями професійної діяльності, властивостями різних рівнів індивідуальності педагога;

в) чітко сформульована мета виховного процесу;

г) стиль взаємостосунків в учнівському колективі.

 

 1. Рушійні сили виховного процесу – це …

 

а) методи педагогічної діяльності педагога;

б) об’єктивні суперечності між потребами вихованця, що постійно змінюються, та можливостями їх задоволення;

в) форми педагогічної діяльності педагога;

г) засоби педагогічної діяльності педагога.

 

 1. Навчання – це:

 

а) передача учням знань, умінь і навичок;

б) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого;

г) діяльність вчителя по відношенню до учнів.

 

 1. Що таке “теорія виховання”?

 

а) методи виховання;

б) засоби виховання;

в) цілі виховання;

г)розділ педагогіки, який розглядає та вивчає питання змісту, методів та організації виховного процесу, що вивчає і розкриває особливості виховання підростаючого покоління, підготовку його до життя.

 

7.Назвіть методи педагогічних досліджень:

 

а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація;

б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, тестування;

в) метод моделювання, метод реєстрування, метод ранжування.

 

8.Рушійними силами процесу розвитку особистості є:

 

а) природні задатки дитини;

б) вимоги дорослих;

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення.

 

 1. Галузь спеціальної педагогіки, що вивчає особливості навчання і виховання дітей з вадами слуху – це

 

а) сурдопедагогіка;

б) тифлопедагогіка;

в) олігофренопедагогіка;

г) логопедія.

 

 1. Що було відсутньо у вальдорфскій школі:

а) оцінки та іспити;

б) домашне завдання;

в) перерви між уроками.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

 

ВАРІАНТ № 7.

 

 1. Під поняттям «самовиховання» розуміють:

 

а) це виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості учня, які сформувалися під впливом несприятливих умов виховання;

б) це цілеспрямована взаємодія особистості з людьми, що її оточують, з метою проведення порівняльного аналізу власних вчинків;

в) це цілеспрямований процес розвитку у дітей бажаних якостей і особливостей поведінки;

г) це свідома і самостійна діяльність, яка виникає в результаті активної взаємодії особистості зі середовищем, що впливає на розвиток у неї позитивних якостей і подолання негативних.

 

 1. Освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом – це…

а) позакласна виховна робота;

б) масова виховна робота;

в) групова виховна робота;

г) позашкільна виховна робота.

 

3.Назвати розділи загальної педагогіки:

 

а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи;

б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та педагогіка вищої школи;

в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство.

 

 1. Кого вважають засновником педагогіки як науки?

а) Йоганн-Генріх Песталоцці;

б) Джона Локка;

в) Вітторіно да Фельтре;

г) Ян-Амос Коменський.

 

 

 

 1. Головні вихователі дитини:

 

а) вулиця;

б) батьки;

в) громадські організації;

г) вчителі.

 

6.Гуманізація педагогічного процесу – це …

 

а) мета і завдання виховання;

б) зміст виховання;

в) концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на позиціях гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини; г) умови виховання.

 

7.Під поняттям «самовиховання» розуміють:

 

а) це виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості учня, які сформувалися під впливом несприятливих умов виховання;

б) це цілеспрямована взаємодія особистості з людьми, що її оточують, з метою проведення порівняльного аналізу власних вчинків;

в) це цілеспрямований процес розвитку у дітей бажаних якостей і особливостей поведінки;

г) це свідома і самостійна діяльність, яка виникає в результаті активної взаємодії особистості зі середовищем, що впливає на розвиток у неї позитивних якостей і подолання негативних.

 

 1. Технологію колективної творчої справи (КТС) розробив …

 

а) Антон Макаренко;

б) Ігор Іванов;

в) Григорій Ващенко;

г) Василь Сухомлинський.

 

 1. Педагогічна культура – це …

 

а) емоційна культура;

б) корпоративна культура;

в) професійна культура педагога, що охоплює його моральні якості, педагогічний такт, педагогічне спілкування, педагогічну майстерність, культуру зовнішнього вигляду;

г) інформаційна культура.

 

 

10.Толерантність – це …

 

а) складова системи виховання;

б) розробка педагогічної майстерності;

в) система фізичного удосконалення;

г) терпляче ставлення до думок, вірувань, політичних уподобань та позицій інших людей.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ № 8.

 

 1. Метод виховання – це:

 

а) способи діяльності вихователя і вихованців, спрямовані на формування у вихованців переконань, розвиток почуттів, волі, поведінки, формування якостей особистості;

б) способи впливу вихователя на свідомість та волю вихованців з метою формування у них бажаних якостей;

в) створення умов для розвитку самосвідомості особистості;

г) діяльність вихователя, в результаті якої вихованці засвоюють необхідні правила поведінки.

 

2.Толерантність – це …

а) складова системи виховання;

б) розробка педагогічної майстерності;

в) система фізичного удосконалення;

г) терпляче ставлення до думок, вірувань, політичних уподобань та позицій інших людей.

 

 

 1. Гуманізація педагогічного процесу – це …

а) мета і завдання виховання;

б) зміст виховання;

в) концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на позиціях гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини;

г) умови виховання.

 

4.Хто належить до плеяди педагогів-гуманістів епохи Відродження?

 

а) Жан-Жак Руссо;

в) Августин;

б) Вітторіно да Фельтре;

г) Аристотель

 

5.Здібності людини залежать…

 

а) виникають виключно під впливом об’єктивних обставин;

б) від психологічних факторів;

в) від взаємодії декількох факторів, серед яких основними є генетичні задатки, соціальні умови та виховання;

г) тільки від її індивідуальних генетичних якостей.

 

6.Вальдорфська школа була створена Р.Штейнером у 1919 р. в:

 

а) Франції;

б) Англії;

в) Німеччині;

г) Італії.

 

 1. Дисципліна – це…

 

а) форма буття;

б) порядок поведінки, яка проявляється у свідомому дотриманні людиною норм і правил, чіткому та організованому виконанні обов’язків;

в) форма існування;

г) необхідність часу.

 

 1. Естетичне виховання – це …

 

а) цілеспрямований процес формування творчо активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, трагічне,комічне, драматичне в житті та мистецтві, жити і творити “за законами краси”;

б) виховання гідного громадянина;

в) виховання особистісних якостей;

г) необхідність часу.

 

10.Систематична і свідома діяльність людини, спрямована на формування в собі певних позитивних та подолання негативних властивостей – це..

а) самовиховання;

б) навчання;

в) прибирання;

г) тренування.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

 

ВАРІАНТ № 9.

 1. Принцип виховання – це:

а) система впливів на особистість, здійснюваних з метою формування у неї бажаних якостей;

б) вихідні теоретичні положення, в яких виражені вимоги до змісту і організації виховного процесу;

в)система методів і засобів, спрямованих на створення оптимальних умов для виховання дітей;

г) систематичність, усебічність, індивідуалізація, об’єктивність.

 

 1. Автором праці “Велика дидактика” (1654), однієї з перших науково-педагогічних книг, є… :

 

а) Ян-Амос Коменський;

б) Йоганн-Фрідріх Гербарт;

в) Джон Локк;

г) Фрідріх-Вільгельм-Адольф Дістервег.

 

 1. Характерні ознаки колективу:

а) бажання дітей бути разом, наявність традицій;

б) вміння вирішувати конфлікти, готовність долати труднощі; вплив громадської думки більшості, самовиховання як вища стадія розвитку колективу;

в) суспільно значуща мета, спільна діяльність, наявність органів самоврядування;

г) вирішальний.

 

 

 1. Дистанційне навчання – це …

а) шлях досягнення поставленої мети;

б) очікувані наслідки;

в) інтерактивна взаємодія між викладачем, учнем та інтерактивним джерелом інформаційного ресурсу, що має властиві навчальному процесу компоненти;

г) педагогічна кваліфікація.

 

 

 1. … — це відображення людиною об’єктивної реальності у формі фактів, уявлень, понять і законів науки (Вставте пропущене).

 

а) знання;

б) уміння;

в) навички.

 

 1. Вальдорфська педагогіка отримала свою назву від…

 

а) місця її поширення;

б) місця її утворення;

в) прізвища засновника.

 

7.Хто є засновником  класноурочної системи?

а) А.Дистерверг

б) Я.Коменський

в) І.Песталоцци

г) Ф.Рабле.

 

8.Назвіть імена прогресивних педагогів-гуманістів, ідеї яких виникли в період епохи відродження:

а) Сократ, Платон, Арістотель;

б) Дж.Локк, Жан Жак Руссо;

в) Я. Коменський, М.Монтесорі;

г) Франсуа Рабле, Томас Мор, Вітторіно де Фельтре.

 

 1. Відзначте три головних компоненті змісту освіти:

а) знання;

б) навчання;

в) уміння;

г) освіта;

д) навички.

 

10.Відзначте основні категорії педагогіки:

а) виховання, навчання, освіта;

б) викладання;

в) методи, принципи, закономірності;

г) функції, зміст освіти.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

 

ВАРІАНТ № 10.

 1. Знання – це …

а) матеріал, яким необхідно оволодіти учневі;

б) цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства, мислення в даний проміжок часу;

в) новітні досягнення науки і техніки;

г) сукупність умінь і навичок.

 

 1. Відзначте головну причину зміни цілей виховання протягом історії суспільства.

а) розвиток та зміст соціально-економічних формацій;

б) природний катаклізм   ;

в) розбіжності національних культур;

г) природа, клімат.

 

 1. Навчання — це…:

а) механічна передача знань учителем учневі;

б) цілеспрямована взаємодія учителя і учня, в процесі якої  засвоюються знання, формуються уміння й навички;

в) процес, спрямований на вироблення певних норм поведінки;

г) процес саморозвитку.

 

4.Гаслом якої виховної системи є такі слова дитини: “Вчителю, допоможи мені зробити це самому”?

а) системи Марії Монтессорі;

б) Вальдорфської педагогіки;

в) системи Вітторіно да Фельтре;

г) системи Селестена Френе.

 

 1. Головні вихователі дитини:

а) вулиця;

б) батьки;

в) громадські організації;

г) вчителі.

 

6.Педагогічна культура – це …

а) емоційна культура;

б) корпоративна культура;

с) професійна культура педагога,що охоплює його моральні якості, педагогічний такт, педагогічне спілкування, педагогічну майстерність, культуру зовнішнього вигляду;

д) інформаційна культура.

 

 1. Гуманізація педагогічного процесу – це …

а) мета і завдання виховання;

б) зміст виховання;

в) концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на позиціях гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини;

г) умови виховання.

 

8.Демократизація педагогічного процесу – це …

а) мета і завдання виховання;

б) впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу й більших можливостей вихованцям;

в) зміст виховання;

г) умови й засоби виховання.

 

 1. Індивідуальний підхід до виховання – це …

 

а) концепція виховної роботи;

б) необхідність часу;

в) вимога суспільства;

г) здійснення педагогічного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей дитини (темпераменту, характеру, здібностей, нахилів, мотивів, інтересів і т. ін.).

 

10.Виховання дітей на культурно-історичному досвіді свого народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, духовності -це:

 

а) національне виховання;

б) ідеал;

в) самовиховання;

г) самоосвіта.

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ №11.

 

 1. Суспільство ставить до вчителя такі морально-етичні вимоги…

а) знання свого предмета;

б) знання психологічних особливостей вихованців;

в) уміння спілкуватися;

г) висока ерудиція та фахова підготовка і культура, високий рівень моральних відносин з людьми, педагогічна само актуалізація.

 

 

 1. Педагогічні здібності – це …

а) емоційні здібності;

б) інтерактивні здібності;

в) сукупність психічних якостей особистості, необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення;

г) перцептивні здібності.

 

 

 1. Здібності людини залежать…

а) виникають виключно під впливом об’єктивних обставин;

б) від психологічних факторів;

в) від взаємодії декількох факторів, серед яких основними є генетичні задатки, соціальні умови та виховання;

г) тільки від її індивідуальних генетичних якостей.

 

 

 1. Цілеспрямований та організований процес формування особистості називають…

а) вихованням;

б) формуванням;

в) освітою;

г) навчанням.

 

5.Хто з педагогів-гуманістів епохи Відродження відрив одну з перших в історії школу інтернатного типу, яку називали «Будинок ігор» або «Будинок радості»:

а) Вітторіно да Фельтре

б) Томас Мор

в) Франсуа Рабле

г) Мішель Монтень

 1. Під поняттям «самовиховання» розуміють:

а) це виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості учня, які сформувалися під впливом несприятливих умов виховання;

б) це цілеспрямована взаємодія особистості з людьми, що її оточують, з метою проведення порівняльного аналізу власних вчинків;

в) це цілеспрямований процес розвитку у дітей бажаних якостей і особливостей поведінки;

г) це свідома і самостійна діяльність, яка виникає в результаті активної взаємодії особистості зі середовищем, що впливає на розвиток у неї позитивних якостей і подолання негативних.

 

 

 1. Дистанційне навчання – це …

а) шлях досягнення поставленої мети;

б) очікувані наслідки;

в) інтерактивна взаємодія між викладачем, учнем та інтерактивним джерелом інформаційного ресурсу, що має властиві навчальному процесу компоненти; г) педагогічна кваліфікація.

 

 1. Виховання дітей на культурно-історичному досвіді свого народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, духовності – це:

а) національне виховання;

б) ідеал;

в) самовиховання;

г) самоосвіта.

 

 

 1. Галузь спеціальної педагогіки, що вивчає особливості навчання і виховання дітей з розумовими вадами.

а) сурдопедагогіка;

б) тифлопедагогіка;

в) олігофренопедагогіка;

г) логопедія.

 

 1. До методів науково-педагогічного дослідження належать:

а) тестування, пояснення, інтерв’ю;

б) природний експеримент, бесіда, розповідь;

в) рольова гра, соціометрія, навчальна дискусія;

г) педагогічне спостереження, анкетування, лабораторний експеримент.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ №12.

 

 1. Процес і результат засвоєння людиною знань, умінь і навичок та пов’язаних із ними практичних і пізнавальних засобів діяльності – це …

а) навчання;

б) виховання;

в) формування;

г) освіта.

 

2.Здібності людини залежать…

 

а) виникають виключно під впливом об’єктивних обставин;

б) від психологічних факторів;

в) від взаємодії декількох факторів, серед яких основними є генетичні задатки, соціальні умови та виховання;

г) тільки від її індивідуальних генетичних якостей.

 

 1. Гуманізм – це …

а) система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і вияв усіх здібностей;

б) совість;

в) ідеал;

г) умовляння.

 

 1. Вальдорфська школа була створена Р.Штейнером у 1919 р. в:

а) Франції;

б) Англії;

в) Німеччині;

г) Італії.

 

 1. Автором книги «Педагогічна поема» був:

а) А. Макаренко;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Шевченко;

г) Д. Дідро.

 

 1. Усвідомлене регулювання учнем своєї діяльності, щоб забезпечити такі результати, які відповідають поставленим цілям, нормам, правилам, зразкам – це …

а) самоконтроль;

б) взаємоконтроль;

в) тематичний контроль;

г) вибірковий контроль.

 

7.Виберіть правильну відповідь. У стародавній Греції рабів, яким доручали приводити дітей до школи, називали:

а) вихователями;

б) педагогами;

в) дидаскалами;

г) учителями.

 

 1. Назвіть педагогічну галузь, яка вивчає особливості виховання й навчання дітей з особливими потребами

а) загальна педагогіка;

б) вікова педагогіка;

в) спеціальна педагогіка;

г) соціальна педагогіка.

 

 1. До основних педагогічних категорій належать…

а) виховання, освіта, навчання, розвиток і формування особистості;

б) виховання, освіта, навчання, перевиховання, самоосвіта, дидактика, самовиховання;

в) виховання, навчання, освіта.

 

 1. В яких школах України вперше були запроваджені елементи класно-урочної системи навчання? а) січових;

б) братських;

в) головних;

г) парафіяльних.

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ №13.

 

 1. Гуманізація педагогічного процесу – це …

а) мета і завдання виховання;

б) зміст виховання;

в) концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на позиціях гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини;

г) умови виховання.

 

 

 1. В якому місті виникла перша братська школа на теренах України?

а) Марганець;

б) Львів;

в) Запоріжжя;

г) Дніпро.

 

 1. Якість освіти – е …

а) методи навчання;

б) рівень знань, умінь, розумового, морального і духовного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей;

в) етапи навчання;

г) складові освітнього процесу.

 

 

 1. Дисципліна – це…

а) форма буття;

б) порядок поведінки, яка проявляється у свідомому дотриманні людиною норм і правил, чіткому та організованому виконанні обов’язків;

в) форма існування;

г) необхідність часу.

 

 1. “Все для інших, нічого для себе” – слова на пам’ятнику педагога, який щиро любив дітей і прагнув поліпшити життя народу відкривши «Установу для бідних»:

а) Вітторіно да Фельтре

б) Й.Ф. Гербарт

в) Й.Г. Песталоцці

г) Рудольф Штейнер

 

 1. Метод виховання – це:

а) способи діяльності вихователя і вихованців, спрямовані на формування у вихованців переконань, розвиток почуттів, волі, поведінки, формування якостей особистості;

б) способи впливу вихователя на свідомість та волю вихованців з метою формування у них бажаних якостей;

в) створення умов для розвитку самосвідомості особистості;

г) діяльність вихователя, в результаті якої вихованці засвоюють необхідні правила поведінки.

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ №14.

 

 1. Кому з педагогів належав девіз у методі виховання «Допоможи мені зробити це самому»:

а) Дж. Локк;

б) Ж-Ж. Руссо;

в) Й. Песталоцці;

г) М. Монтессорі.

 

 1. Гуманізм – це …

а) система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і вияв усіх здібностей;

б) совість;

в) ідеал;

г) умовляння.

 

3 Демократизація педагогічного процесу – це …

а) мета і завдання виховання;

б) впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу й більших можливостей вихованцям;

в) зміст виховання;

г) умови й засоби виховання.

 

4.Рушійними силами процесу навчання є:

 

а) знання, уміння, навички;

б) зовнппні та внутрішні протиріччя

в) мотиви.

 

 1. Систему колективного виховання розробив …

а) Антон Макаренко;

б) Ігор Іванов;

в) Григорій Ващенко;

г) Василь Сухомлинський.

 

 1. Галузь спеціальної педагогіки, що вивчає особливості навчання і виховання дітей з вадами зору…

а) сурдопедагогіка;

б) тифлопедагогіка;

в) олігофренопедагогіка;

г) логопедія.

 

7.Вкажіть прізвище громадсько-освітнього діяча, який організував першу вищу школу в Україні – Острозьку академію.

а) Петро Сагайдачний;

б) Мелетій Смотрицький;

в) Петро Могила;

г) Костянтин Острозький.

 

 1. Усвідомлене регулювання учнем своєї діяльності, щоб забезпечити такі результати, які відповідають поставленим цілям, нормам, правилам, зразкам – це …

а) самоконтроль;

б) взаємоконтроль;

в) тематичний контроль;

г) вибірковий контроль.

 

 1. Загальна педагогіка — це базова наукова дисципліна, яка вивчає…

а) загальні закономірності виховання людини;

б) системи освіти різних країн;

в) питання підготовки фахівця для різних галузей народного господарства;

г) розвиток виховання як суспільного явища.

 

 1. У справу організації недільних шкіл в Україні у другій половині XIX ст. найбільший внесок зробили:

а) Михайло Драгоманов;

б) Христина Алчевська;

в) Микола Корф;

г) Тимофій Лубенець.

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ №15.

 

 1. Дистанційне навчання – це …

а) шлях досягнення поставленої мети;

б) очікувані наслідки;

в) інтерактивна взаємодія між викладачем, учнем та інтерактивним джерелом інформаційного ресурсу, що має властиві навчальному процесу компоненти; г) педагогічна кваліфікація.

 

 1. Естетичне виховання – це …

а) цілеспрямований процес формування творчо активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, трагічне,комічне, драматичне в житті та мистецтві, жити і творити “за законами краси”;

б) виховання гідного громадянина;

в) виховання особистісних якостей;

г) необхідність часу.

 

 1. Екскурсія – це …

а) домашня робота;

б) самостійна робота;

в) форма організації навчання, яка використовується для вивчення предметів і явищ у природному середовищі;

г) контрольна робота.

 

 1. Перевиховання – це …

а) система виховних впливів педагога на вихованця з метою гальмування негативних проявів у поведінці й утвердження позитивних якостей особистості;

б) індивідуальний підхід у вихованні;

в) спеціальні умови виховання;

г) традиційна система виховання.

 

5.Назвіть основні педагогічні категорії:

а) загальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, галузеві педагогіки, соціальна педагогіка;

б) навчання, виховання;

в) виховання, освіта, навчання

 

 1. Галузь спеціальної педагогіки, що вивчає особливості навчання і виховання дітей з вадами мови…

а) сурдопедагогіка;

б) тифлопедагогіка;

в) олігофренопедагогіка;

г) логопедія.

 

7.Хто відкрив у 1631 року Лаврську школу, яка 1632 року була об’єднана з Києво-братською школою.

а) Інокентій Гізель;

б) Феофан Прокопович;

в) Петро Могила;

г) Лазар Баранович.

 

 1. Під поняттям «самовиховання» розуміють:

а) це виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості учня, які сформувалися під впливом несприятливих умов виховання;

б) це цілеспрямована взаємодія особистості з людьми, що її оточують, з метою проведення порівняльного аналізу власних вчинків;

в) це цілеспрямований процес розвитку у дітей бажаних якостей і особливостей поведінки;

г) це свідома і самостійна діяльність, яка виникає в результаті активної взаємодії особистості зі середовищем, що впливає на розвиток у неї позитивних якостей і подолання негативних.

 

 1. Метод виховання – це:

а) способи діяльності вихователя і вихованців, спрямовані на формування у вихованців переконань, розвиток почуттів, волі, поведінки, формування якостей особистості;

б) способи впливу вихователя на свідомість та волю вихованців з метою формування у них бажаних якостей;

в) створення умов для розвитку самосвідомості особистості;

г) діяльність вихователя, в результаті якої вихованці засвоюють необхідні правила поведінки.

 

 1. Гуманізм – це …

а) система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і вияв усіх здібностей;

б) совість;

в) ідеал;

г) умовляння.

 

Ректорська комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни «Педагогіка»

 

 

ПІБ здобувача: 

Група:

ВАРІАНТ №16.

 

1.Автором праць “Серце віддаю дітям”, “Народження громадянина”, “Сто порад вчителеві”, “Листи до сина ”, “Батьківська педагогіка” є:

а) Антон Макаренко;

б) Марія Монтессорі;

в) Василь Сухомлинський;

г) Іван Огієнко;

ґ) Йоганн-Генріх Песталоцці.

 

 

 

2.Який віковий період, згідно з періодизацією Жан-Жака Руссо, характеризують як період “Сну розуму”?

а) немовлятство;

б) дитинство;

в) отроцтво.

 

 1. Якість освіти – це …

а) методи навчання;

б) рівень знань, умінь, розумового, морального і духовного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей;

в) етапи навчання;

г) складові освітнього процесу.

 

160 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «16 варіантів к/р»?
Щоб купити «16 варіантів к/р», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «16 варіантів к/р»?
Матеріали «16 варіантів к/р» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «16 варіантів к/р» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «16 варіантів к/р» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «16 варіантів к/р» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «16 варіантів к/р» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *