АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ

Головне зображення розробки: АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

Додаток
до Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти
(пункт 6 розділу І)
Критерії оцінювання якості освітньої програми
Обов’язковими умовами для акредитації є відповідність освітньої програми
та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією освітньою програмою таким
критеріям:
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та
стратегії закладу вищої освіти.
2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з
урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін.
3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних
освітніх програм.
4. Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання,
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності).
За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають
відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня
вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності).
2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти,
включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та
в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання.
3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для
неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є
міждисциплінарною).
4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір
2
Продовження додатка
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому
законодавством.
5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну
підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути компетентності,
потрібні для подальшої професійної діяльності.
6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям.
7. Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного
стандарту (за наявності).
8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає
фактичному навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних
результатів навчання.
9. Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів
вищої освіти за дуальною формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та
особливостями цієї форми здобуття освіти.
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному вебсайті закладу вищої освіти.
2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують
особливості самої освітньої програми.
3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що
відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників
освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.
4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників
освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених
у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і
зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі
силабуса або в інший подібний спосіб).
3
Продовження додатка
3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час
реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та
цілей освітньої програми.
4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі)
оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі.
5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з
інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти.
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та
академічна доброчесність
1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої
освіти є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення
здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього
компонента та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.
2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту
вищої освіти (за наявності).
3. Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що
є доступними для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми.
4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно
дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітньої
програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та
використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності.
Критерій 6. Людські ресурси
1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до
реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною
програмою цілей та програмних результатів навчання.
2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають
можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної
реалізації освітньої програми.
3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу.
4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців.
4
Продовження додатка
5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через
власні програми або у співпраці з іншими організаціями.
6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення
освітньої програми гарантують досягнення визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання.
2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і
здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних
ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в
межах освітньої програми.
3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої
освіти, що навчаються за освітньою програмою, та дає можливість задовольнити
їхні потреби та інтереси.
4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються
за освітньою програмою.
5. Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на
освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою
програмою.
6. Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних
ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією
та/або корупцією тощо), які є доступними для всіх учасників освітнього процесу
та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми.
2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського
самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми
та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої
освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери.
4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників освітньої програми.
5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з
реалізації освітньої програми.
5
Продовження додатка
6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема
зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій)
беруться до уваги під час перегляду освітньої програми.
7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура
якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої
діяльності за цією програмою.
Критерій 9. Прозорість та публічність
Цей критерій застосовується з урахуванням вимог та обмежень щодо
оприлюднення інформації з обмеженим доступом, встановлених законодавством.
1. Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них та яких
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої
програми або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному вебсайті
відповідний проєкт із метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих
сторін.
3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному
вебсайті точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її
цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для
інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства.
Критерій 10. Навчання через дослідження
Цей критерій застосовується під час акредитації освітніх програм третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам
аспірантів (ад’юнктів) і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та
викладацької діяльності в закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю.
2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень
наукових керівників.
3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах
освітньо-наукової програми можливості для проведення й апробації
результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (ад’юнктів)
(проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).
4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів
(ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема
через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких
проєктах тощо.
6
Продовження додатка
5. Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких
проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або практично
впроваджуються.
6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у
професійній діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема
вживає заходів для унеможливлення наукового керівництва особами, які
вчинили порушення академічної доброчесності.

70 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ»?
Щоб купити «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ»?
Матеріали «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «АКРЕДИТАЦІЯ 2 ЗАКЛАДІВ-ВИШУ» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *