Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П

Головне зображення розробки: Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

Практична робота №1-2

Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. Поняття про екосистеми та її компоненти.

Мета: сформувати уяву про екожиття як комплексне і міждисциплінарне поняття, що визначає просторово-часове положення людини в системі живої природи та їх взаємовпливи. Ознайомитися з теоретичними засадами екології її законами і методами дослідження. Сформувати загальне уявлення про середовище існування організмів. Розглянути загальне закономірності дії екологічних факторів на живі організми. З’ясувати, що таке екологічна піраміда, її типи, біологічна продуктивність екосистем. Навчитися розв’язувати екологічні задачі на продуктивність екосистем.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

 

 1. Вставте пропущені слова:

Екологія (від грец. «еко» – дім і «логос» – наука) – наука про дім, середовище життєдіяльності. Перше визначення екології як науки дав відомий німецький біолог __________________ у 1866 р. у праці ________________________________. За Е. Геккелем екологія вивчає ________________ між ________________________ і ________________________, до якого ми відносимо всі умови існування в широкому розумінні цього слова.

Ця наука згодом трансформувалася у біоекологію, яка є основою сучасної теоретичної екології.

Вивчення біосфери, її вікових і просторових складників, вплив на неї антропогенних факторів не можуть вивчатися поза ___________________________. Екологію людини на всіх стадіях історичного розвитку цікавлять такі питання: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Медико – біологічний напрям досліджень екології людини вивчає: ____________________________________. Міждисциплінарний (комплексний) напрям досліджень екології людини крім екологічних враховує також ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Продовжити речення:

Об’єктом екології людини є__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предметом екології людини є ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Розгляньте таблицю «Методи екологічних досліджень» і встановіть відповідність між методами екологічних досліджень і їх описом.
Метод дослідження Характеристика
1. Спостереження А. Це метод, при якому вивчається не сам природний об’єкт, а його відображення — модель (наприклад акваріум).
Моделювання Б. Це система послідовних дій у штучно створених екосистемах із метою вивчення різноманітних закономірностей, які можуть у них відобразитися
3. Експеримент В. Це опис можливих подій у майбутньому
4. Моніторинг Г. Це метод, який дозволяє оцінити в динаміці всі процеси, що відбуваються в локальному, регіональному чи глобальному масштабах
5. Аерокосмічний Д. Це метод, який дозволяє застосовувати географічну карту для опису, аналізу й пізнання екологічних явищ
6. Картографічний Е. Це метод, який дозволяє отримувати, обробляти та аналізувати первинні матеріали, а саме: варіаційні ряди із визначенням математичного очікування, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, отримання інтенсивних та екстенсивних показників для порівняння тощо
7. Прогнозування Ж. Це комплексна система спостережень, оцінювання і прогнозу змін навколишнього середовища під впливом людської діяльності. Кінцевою метою є вирішення питань охорони природи, збереження і відтворення екосистем, здоров’я людей
8.Метод математичної статистики З. Це пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник не впливає на розвиток подій

 

1 2 3 4 5 6 7 8
З А Б Ж Г Д В Е

 

 1. Користуючись літературою, заповніть таблицю

СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Питання для аналізу біоекологія геоекологія соціоекологія техноекологія
Визначення поняття  

 

 

     
Складається із таких розділів  

 

 

     
Взаємозв’язок з іншими науками  

 

 

     

 

 

 1. Пригадайте структуру загальної екології залежно від розміру об’єктів вивчення. На основі цієї класифікації заповніть таблицю.

Класифікація структури біоекології

Розділ біоекології Зміст
Екологія організмів або аутекологія Взаємодія між окремими організмами і факторами середовища існування
Популяційна екологія або демекологія  
Екологія угруповань або синекологія  
Екологія екосистем (біогеоценозів) або екосистемологія чи біогеоценологія  
Екологія біосфери або біосферологія  

 

 

 

 1. Опрацюйте інформаційні джерела за темою «Історія розвитку екологічної науки”. Заповніть таблицю.

Етапи розвитку екології

№ з/п Назва етапу Тривалість етапу Основні події, що вплинули на розвиток екологічної науки
1 Розвиток взаємодії людини і природи в епоху ранніх форм культури і стародавніх цивілізацій    
2 Накопичення фактичного матеріалу античними вченими. Середньовічний науковий застій    
3 Великі географічні відкриття і колонізація нових країн в епоху Відродження    
4 Ботаніко-географічні відкриття кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст.    
5 Виникнення і формування екології як самостійної науки    
6 Зародження системної концепції змісту науки екологія    
7 Розвиток сучасної екології    

 

 1. Опишіть внесок та напямки роботи українських вчених, які зробили найбільший внесок у розвиток української екологічної школи та заповніть таблицю

УКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ШКОЛА

Прізвище науковця Внесок у розвиток екології та напрямки роботи науковця
В.В.Докучаєв

(*********)

 

 

 

 

В.І.Вернадський

(*********)

 

 

 

В.В.Станчинський

(**********)

 

 

 

І.Г.Підоплічко

(*********)

 

 

 

 

П.С.Погребняк

(*********)

 

 

 

М.Г.Холодний

(*********)

 

 

 

 

М.А.Голубець

(*********)

 

 

 

 

Сосонко (народ.

**********)

 

 

 

 

 1. Знайдіть відповідність між твердженнями та аксіомами Б.Коммонера
 2. “Все повязано з усім”
 3. “Все повинно кудись діватись”
 4. “Ніщо не дається задарма”
 5. “Природа знає краще”
 6. У біосфері завжди спостерігається кількісний баланс швидкостей синтезу живої речовини та її розкладання, що свідчить про високий ступінь замкненості колообігу речовини у біосфері.
 7. Не існує безкоштовних ресурсів. Все, що було взято людиною з природи має бути компенсовано. Будь-яке надбання в еволюції системи обов’язково супроводжується втратою деякої частини минулого надбання і виникненням нових, більш складних проблем.
 8. І природа, і суспільство перебувають в єдиній мережі системних взаємозв’язків. Наприклад, все живе на Землі залежить від єдиного потоку сонячної енергії, від його ритмів. Глобальні кругообіги речовин, вітри, океанічні течії, міграції птахів і риб, переноси насіння і спор, діяльність людини – все це зв’язує простір, віддалені екосистеми і надає біосфері цілісності.
 9. Все, створене природою, пройшло надзвичайно жорсткий конкурс на місце в біосфері впродовж тисяч і мільйонів років природного добору та адаптацій. При цьому головним критерієм добору було вписаність у глобальний біотичний колообіг, збільшення його ефективності, заповнення всіх екологічних ніш.
А В С D
3 1 2 4

 

 1. Користуючись літературою заповніть таблицю – властивості середовищ існування організмів
Середовище існування Властивості середовища
Водне  

 

 

 

Наземно-повітряне  

 

 

 

Грунтове  

 

 

 

Живі організми  

 

 

 

 

 1. Пригадайте закономірності впливу екологічного фактора, що діє за принципом градієнта, на живі організми. Підпишіть, не позначені на графіку елементи.

Відповідь: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Користуючись літературою, заповніть таблицю – порівняння понять «Екосистема» та «Біогеоценоз»
№ з/п Угруповання Що спільного Чим відрізняються Приклади екосистем
1 Біогеоценоз    

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Екосистема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Користуючись літературою розкрийте роль продуцентів, консументів та редуцентів в колообігу екологічної системи, заповнивши таблицю –

РОЛЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОЛОГІЧНОМУ КОЛООБГУ РЕЧОВИН ЕКОСИСТЕМИ

Екологічні групи живих організмів Їхня роль в колообігу речовин екосистеми Приклади організмів
Продуценти  

 

 

 

 
Консументи  

 

 

 

 
Редуценти  

 

 

 

 

 

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал про кругообіг речовин в біосфері за літературними джерелами і заповніть таблицю – ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГООБУГУ РЕЧОВИН В БІОСФЕРІ.
Хімічний елемент Місця акумулювання Роль живих організмів в кругообігу Наслідки антропогенного втручання в кругообіг
Карбон  

 

 

 

 

   
Оксиген  

 

 

 

   
Нітроген  

 

 

 

   
Фосфор  

 

 

 

 

   
Сульфур  

 

 

 

 

   

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 1. Температурний фактор є одним із найбільш значущих у природі. На рисунку 2. зображений графік залежності чисельності особин колорадського жука від температури навколишнього середовища. Вкажіть:

а) температуру, оптимальну для даного виду ________________________________;

б) межі витривалості виду _______________________________________________;

в) діапазон температур зони нормальної життєдіяльності _____________________;

г) діапазон температур для зон пригнічення _________________________________;

д) дві критичні точки ___________________________________________________.

 1. Розгляньте вплив антропогенного фактора на прикладі впливу діоксиду сульфуру на здоров’я людини. Найбільша катастрофа, викликана смогом, відбулася в Лондоні в 1952 р. Велика забрудненість повітря димом і кіптявою тривала протягом декількох днів і викликала у людей отруєння зі смертельними наслідками.

Середньодобові концентрації забруднюючих речовин і кількість померлих під час Лондонського смогу в 1952 році (Beaver, 1954)

Дата Кількість померлих осіб Концентрація SO2, мг/м3
1.12 250 230
2.12 300 220
3.12 320 210
4.12 280 200
5.12 410 250
6.12 595 350
7.12 900 420
8.12 915 500
9.12 800 410
10.12 580 385
11.12 570 380
12.12 510 350
13.12 520 345
14.12 490 330
15.12 480 320
16.12 470 310

Побудуйте графік (основна вертикальна вісь значень – кількість померлих, осіб, допоміжна вертикальна вісь значень – концентрація діоксиду сульфуру в атмосфері, мг/м3; горизонтальна вісь категорій – дата). Розрахунки подайте у вигляді табл.

Рис. 3. Розподіл значень за показниками смертності та концентрації діоксиду сульфуру під час Лондонського смогу.

 

 1. Складіть ланцюги живлення з наступних елементів:

1) озима пшениця; 2) гельмінти; 3) комахоїдні птахи; 4) дощовий черв’як; 5) яструб; 6) личинки мух; 7) сонечко; 8) людина; 9) мертва тварина; 10) липа широколиста; 11) вуж; 12) бактерії; 13) гусінь; 14) трав’яна жаба; 15) лісовий опад.

************

***********

 

 

 1. Виберіть піраміду чисел, яка відповідає наступному харчовому ланцюгу: трава – травоїдний ссавець – блоха – джгутикове найпростіше.

Піраміди чисел

Позначення: П – продуценти; К-1 – консументи 1-го порядку (травоїдні); К-2 – консументи 2-го порядку (первинні хижаки); К-3 – консументи 3-го порядку (вторинні хижаки).

Відповідь: ________________________________________________________

 

 1. Розв’яжіть задачі на біопродуктивність, використовуючи правило Ліндемана (правило 10%) та керуючись рекомендаціями до розв’язання. Пам’ятайте, що обчислення біомаси слід здійснювати в сухій речовині.

Задача №1: Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (у м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися вовк масою 55 кг. Біомаса рослинності лісу становить 2000 г/м2. Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70 % від загальної маси.

Розв’язання:

1) Визначте відсоток сухої маси вовка (у %)

______________________________________________________________________

2) Визначте суху масу вовка (у кг від ваги тіла)

______________________________________________________________________

3) Складіть трофічний ланцюг за участі вовка та рослинності.

______________________________________________________________________

4) На підставі правила екологічної піраміди визначте суху масу рослин, які починають трофічний ланцюг (у кг)

______________________________________________________________________

5) Виходячи з відомої продуктивність рослинності лісу (2000 г/м2, або 2 кг/м2), знайдіть площу лісу, на якій може прогодуватися вовк (у м2).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Відповідь:___________________________________________________________

Задача №2: Розрахуйте (в га) площу ділянки степу, необхідного для нормальної життєдіяльності орла масою 5 кг, якщо продуктивність 1 м2  території становить 200 г рослинної маси, а вміст води в ній – 65%. Запропонуйте харчовий ланцюг із 4-х ланок.

Розв’язання:

1) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Відповідь:___________________________________________________________

130 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П»?
Щоб купити «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П»?
Матеріали «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Практична робота №1-2 Тема: Теоретичні засади екожиття. Природнє середовище та екологічні чинники. П» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *