Тест

Головне зображення розробки: Тест

Опис товару
Формат файлу:
DOCX

1.

Назвіть вид внутрішкільного контролю, який передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу.

(балів: 2)

 

 

 

фронтальний контроль;

 

 

оглядовий контроль;

 

 

тематичний контроль;

 

 

класно-узагальнюючий контроль

2.

Яке звання присуджується особам, що захистили докторську дисертацію:

(балів: 2)

 

 

 

кандидат наук;

 

 

доктор наук;

 

 

старший науковий співробітник;

 

 

асистент.

3.

Хто проводить атестацію педагогічних працівників?

(балів: 2)

 

 

 

директор школи;

 

 

заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

 

 

інспектор відділу освіти рай(міськ)держадміністрації;

 

 

атестаційна комісія.

4.

Який із критеріїв оцінки педагогічного досвіду дозволяє виділити передовий досвід з-поміж масового?

(балів: 2)

 

 

 

результативність;

 

 

стабільність;

 

 

перспективність;

 

 

новизна.

5.

Яка періодичність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки?

(балів: 2)

 

 

 

один раз на 5 років;

 

 

один раз на 3 роки;

 

 

щорічно;

 

 

в залежності від бажання.

6.

Назвіть державні органи управління вищою освітою України:

(балів: 2)

 

 

 

Міністерство освіти і науки України, державна акредитаційна комісія, вища атестаційна комісія України, центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані заклади освіти;

 

 

Державна акредитаційна комісія;

 

 

Вища атестаційна комісія України;

 

 

Верховна Рада України, Кабінет міністрів України.

7.

Назвіть вищі навчальні заклади освіти 3 – 4 рівнів акредитації:

(балів: 2)

 

 

 

технікум, коледж;

 

 

інститут, ПТУ;

 

 

університет, інститут, консерваторія;

 

 

консерваторія, училище.

8.

До ВНЗ першого рівня акредитації відносяться:

(балів: 2)

 

 

 

інститут, академія, університет;

 

 

коледж;

 

 

технікум, училище, інші прирівняні до них вищі заклади освіти;

 

 

консерваторія.

9.

Як доцільно скласти розклад занять для класу – комплексу, в який входять учні першого класу?

(балів: 2)

 

 

 

одночасно починати уроки в кожному класі, поєднуючи уроки музики та фізкультури;

 

 

уроки читання доцільно поєднувати з уроками, математики – з уроками математики;

 

 

доцільно поєднувати однакові навчальні предмети;

 

 

доцільно працювати за системою скорочених уроків і зміщеним розкладом занять: перші 1 – 2 уроки вчитель працює з першим класом, а учні інших класів комплекту заняття починають з третього уроку.

10.

Якому освітньо – кваліфікаційному рівню відповідає даний вислів: “Це освітньо – кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної  середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно орієнтовані уміння і знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад”:

(балів: 2)

 

 

 

магістр;

 

 

спеціаліст;

 

 

бакалавр;

 

 

молодший спеціаліст.

11.

Визначальним законом людського співжиття й керівництвом до реалізації виховання у родовій общині був:

(балів: 2)

 

 

 

закон золотого правила моралі;

 

 

закон табу;

 

 

біологічний закон;

 

 

юридичний закон.

12.

Яка робота виконується всіма студентами згідно навчального плану та захищається в присутності 2 – 3 викладачів відповідної кафедри:

(балів: 2)

 

 

 

дипломна робота;

 

 

курсова робота;

 

 

кваліфікаційна робота;

 

 

реферат.

13.

За загальними завданнями визначте вид педагогічної практики “Організація і проведення дозвільної, оздоровчої, просвітницької роботи з дітьми. Удосконалення комунікативних, організаторських, аналітичних, діагностичних умінь і професійно значимих особистісних якостей. Формування дидактичних умінь”:

(балів: 2)

 

 

 

навчально – виховна практика в школі;

 

 

педагогічна практика в дитячих таборах;

 

 

позакласна та позашкільна освітньо – виховна практика;

 

 

немає правильної відповіді.

14.

Назвіть етапи проходження практики:

(балів: 2)

 

 

 

ознайомлюючий, підсумковий;

 

 

підготовчий, виробничий, підсумковий;

 

 

ознайомлюючий, виробничий;

 

 

підготовчий, ознайомлюючий, виробничий, підсумковий.

15.

Виберіть відповідь, у якій правильно визначено основні критерії оцінки передового педагогічного досвіду.

(балів: 2)

 

 

 

стабільність, доступність, новизна, практичність, науковість;

 

 

результативність, перспективність, актуальність, раціональність, дослідництво;
перспективність, новизна, актуальність, результативність, стабільність;

 

 

актуальність, новизна, доцільність, науковість, практичність.

16.

Про яку форму навчального заняття йде мова: “Одна з форм навчальних занять, розмова викладача зі студентами для з’ясування рівня їхніх знань”:

(балів: 2)

 

 

 

лекція;

 

 

колоквіум;

 

 

практичне заняття;

 

 

спецсемінар.

17.

Які види педагогічних практик проводяться на II курсі:

(балів: 2)

 

 

 

дидактична (спостереження за навчальною роботою); виховна (позакласна та позашкільна освітньо – виховна); ЛОТ (практика в дитячих таборах);

 

 

ЛОТ (практика в дитячих таборах);

 

 

виховна (позакласна та позашкільна освітньо – виховна);

 

 

навчально – виховна практика в школі.

18.

Якому поняттю відповідає визначення: “Короткий виклад змісту документа чи його частини що включає основні фактичні зведення і висновки, необхідні для первісного ознайомлення з документом  і визначення доцільності звертання до нього” :

(балів: 2)

 

 

 

конспект;

 

 

реферат;

 

 

курсова робота;

 

 

опорна схема.

19.

Що є ефективною формою організації навчання:

(балів: 2)

 

 

 

лекція;

 

 

самостійна робота студента;

 

 

практичне заняття;

 

 

індивідуальне заняття.

20.

Назвіть види лекцій:

(балів: 2)

 

 

 

вступна, підсумкова;

 

 

оглядова, тематична;

 

 

вступна, оглядова, тематична;

 

 

підсумкова, тематична.

21.

Який підхід є визначальним при вивченні студентами історико-педагогічної науки?

(балів: 2)

 

 

 

особистісний;

 

 

комплексний;

 

 

культурологічний;

 

 

розвивальний.

22.

У який історичний період виникає виховання як соціальне явище?

(балів: 2)

 

 

 

на етапі патріархату;

 

 

у дородовий період;

 

 

на етапі раннього матріархату;

 

 

на етапі пізнього матріархату.

23.

Найдревнішою у світовій цивілізації вважається школа:

(балів: 2)

 

 

 

Древнього Вавилону;

 

 

Древнього Єгипту;

 

 

піктографічна школа Майя;

 

 

Древнього Риму.

24.

Говард є одним із найпрестижніших університетів у:

(балів: 2)

 

 

 

Японії;

 

 

Великобританії;

 

 

США;

 

 

Франції.

25.

Визначальним у вихованні в епоху Відродження був принцип:

(балів: 2)

 

 

 

авторитаризму;

 

 

деспотизму;

 

 

народності;

 

 

гуманізму.

26.

Поняття “золоте правило дидактики” Коменського це принцип:

(балів: 2)

 

 

 

систематичності;

 

 

послідовності;

 

 

наочності;

 

 

доступності.

27.

Вальдорфська педагогіка отримала свою назву за:

(балів: 2)

 

 

 

назвою філософської концепції автора;

 

 

назвою місцевості, де була створена перша школа такого типу;

 

 

прізвищем автора;

 

 

назвою вулиці у Києві.

28.

Всі діти починають навчання у школі з 5-річного віку у:

(балів: 2)

 

 

 

Японії;

 

 

Великобританії;

 

 

Франції;

 

 

Україні.

29.

Автор “Будинку радості” епохи Відродження:

(балів: 2)

 

 

 

Т.Мор;

 

 

Р.Оуен;

 

 

Т.Кампанелла;

 

 

В. да Фельтре.

30.

Петро Могила обіймав у Києво-Могилянській академії посаду:

(балів: 2)

 

 

 

ректора;

 

 

профекта;

 

 

проректора;

 

 

викладача.

31.

Виборними у Києво-Могилянській академії були:

(балів: 2)

 

 

 

ректор, профект, учителі;

 

 

ректор;

 

 

ректор, суперінтендант, учителі;

 

 

учителі.

32.

Який з виховних принципів є центральним (стрижневим) у Г.Сковороди?

(балів: 2)

 

 

 

науковості;

 

 

системності;

 

 

народності;

 

 

послідовності.

33.

К.Ушинський уперше включив у початкове навчання метод:

(балів: 2)

 

 

 

коментованого письма;

 

 

виразного читання;

 

 

пояснювального читання;

 

 

поетапного читання.

34.

Тип початкової школи, який обґрунтував та відкрив М. Корф:

(балів: 2)

 

 

 

школа-дитячий садок;

 

 

школа для найменшеньких;

 

 

малокомплектна школа;

 

 

школа-інтернат.

35.

Загальною тенденцією розвитку шкільництва в Галичині у другій половині XIX століття було:

(балів: 2)

 

 

 

зменшення кількості шкіл, що супроводжувалося значним зменшенням грамотності серед населення;

 

 

збільшення кількості шкіл, що супроводжувалося значним зростанням грамотності серед населення;

 

 

збільшення кількості шкіл, що супроводжувалося недостатнім зростанням грамотності серед населення;

 

 

зникнення шкіл.

36.

Педагогічний ідеал Г.Ващенка можна охарактеризувати як:

(балів: 2)

 

 

 

професійно-інтелектуальний;

 

 

національно-релігійний;

 

 

соціально-культурний;

 

 

професійно – культурний.

37.

Найменша керована “одиниця” дитячого співтовариства у досвіді А.С.Макаренка:

(балів: 2)

 

 

 

гомогенна група;

різновіковий загін;

асоціація;

уявлення.

38.

В якому з творів А.С.Макаренка розкриває засади родинного виховання:

(балів: 2)

“Батьківська педагогіка”;

“Книга для батьків”;

“Материнська школа”;

“Школа для немовля”.

39.

Який вид навчання є домінуючим у творчості В.О.Сухомлинського?

(балів: 2)

випереджувальне;

традиційне;

розвивальне;

виховне.

40.

Нетрадиційний шлях здобуття вищої освіти в Україні:

(балів: 2)

заочна форма навчання;

екстернат;

дистанційне навчання;

стаціонар.

41.

Навчальний загальноосвітній заклад нового типу:

(балів: 2)

школа-дитячий задок;

колегіум;

інтернат;

технікум.

42.

Що можна віднести до найдавніших джерел в історії педагогіки?

(балів: 2)

манускрипти;

звукозаписи;

піктограми;

ієрогліфи.

43.

Що таке педагогіка?

(балів: 2)

особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання;

наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості;

цілеспрямований та організований процес формування особистості;

мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості.

44.

У якій із шкіл древньої цивілізації зміст навчання включав: вміння читання, рахунку, письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, астрономії, народної медицини?

(балів: 2)

школи Древнього Китаю;

школи жреців у Древньому Єгипті;

школи Ассирії;

школи Древнього Риму.

45.

Виберіть той факультет, на якому вчилися студенти університетів Середньовіччя:

(балів: 2)

математичний;

артистичний;

астрономічний;

природничий.

46.

Тьютор – це:

(балів: 2)

вчитель початкової школи США;

викладач-наставник в університеті Великобританії;

шкільний інспектор у Франції;

вихователь у гімназіях ФРН.

47.

У США дітей починають ділити на групи за рівнем здібностей у:

(балів: 2)

початковій;

неповній середній;

повній середній школі;

вищій.

48.

Принцип циклічності є єдиною з основ побудови:

(балів: 2)

техніки Френе;

Ієна-плану;

вальдорфської педагогіки;

вікової педагогіки.

49.

Основою пізнання і навчання Я.А. Коменського є:

(балів: 2)

розум;

чуттєвий досвід;

праця;

практична діяльність.

50.

Всі людські істоти (за Коменським) найкраще піддаються вправлянню у:

(балів: 2)

юність;

отроцтві;

зрілості;

ніжному віці.

50 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «Тест»?
Щоб купити «Тест», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «Тест»?
Матеріали «Тест» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «Тест» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «Тест» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «Тест» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «Тест» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *