Використання інноваційних технологій в освітньому процесі

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку інноваційних технологій значно розширює можливості учасників освітнього процесу, спрощуючи доступ до навчальної інформації; покращує функціональні можливості та ефективність управління засобами навчання; сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури.

Активне впровадження інноваційних технологій дозволяє учням брати активну участь у навчальному процесі, школярі отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у прийнятному форматі, а також демонструвати свої навчальні досягнення. Цінним є те, що завдяки застосуванню інноваційних технологій створюються сприятливі умови для залучення учнів до вирішення проблемних навчальних ситуацій, а не подання знань у готовому вигляді. Це спонукає до аналізу запропонованих ситуацій, засвоєння конкретних способів їх використання, що сприяє розвиткові найважливіших операцій мислення.

Аналіз останніх публікацій. Різні аспекти науково-педагогічної проблеми застосування інноваційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи, зокрема на уроках української мови та літератури, висвітлено у працях А. Піхоти, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Самохіної, М. Скрипник, Н. Суворової, Т. Симоненко, Н. Пентилюк, А. Ярошенко та ін.

Результати проведених досліджень засвідчують, що інноваційні технології розширюють можливості навчального процесу, оскільки стимулюють пізнавальну активність учнів, посилюють їхню мотивацію до навчання, сприяють максимальній індивідуалізації навчального процесу, оптимізують управління навчальною діяльністю. Таким чином, можна стверджувати, що інноваційні технології несуть у собі потужний пізнавальний потенціал, уміле використання якого в освітньому процесі сприятиме більш успішній соціалізації та інтеграції підростаючого покоління у майбутньому.

Мета статті – проаналізувати особливості застосування інноваційних технологій у навчальному процесі.

Виклад основного змісту статті та його основні результати. Застосування інноваційних технологій у змістовних сферах навчального процесу дозволяє використовувати їх в якості інструменту здобуття знань. Співпадаючи з віком, рівнем розвитку особистості, поетапними завданнями навчальної діяльності, інноваційні технології сприяють індивідуалізації освітнього процесу. Порівняно з іншими засобами, інновації створюють реальну можливість забезпечення кожній дитині темпу і способу засвоєння знань, надають можливості самостійної продуктивної діяльності та ін.

Пріоритетними завданнями щодо застосування інноваційних технологій в освітньому процесі є не лише навчання дітей основам інформатики, а створення нових науково обґрунтованих засобів розвитку творчості учасників освітнього процесу.

Вивчення науково-педагогічної літератури засвідчує, що більшість існуючих досліджень розкривають лише деякі аспекти впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Недостатньо вивченими залишаються питання щодо психолого-педагогічних умов впровадження інноваційних технологій. Особливої уваги заслуговує методична система розвитку навчальної діяльності інноваційними засобами. Дієве поєднання використання інноваційних методів з традиційними констатують ефективність використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітнього закладу.

Навчальна робота на уроках української мови та літератури передбачає використання комп’ютерних програм (навчальних, розвиваючих, підсумкового контролю та ін.). Ефективність їх застосування залежить від професійної компетенції педагога. Адже уміння вчителя впроваджувати інноваційні технології в систему навчання кожної дитини, створюючи мотивацію, надаючи свободу вибору форм і засобів діяльності, є дуже дієвим. Програмне забезпечення розглядається як окрема форма діяльності, що має власну специфіку, порівняно з традиційними формами [1, с. 120]. Адже віртуальність символів та образів, різні зовнішні дії обмежуються маніпулюванням комп’ютерною мишею та клавіатурою, основна ж активність відбувається у мисленнєвій діяльності. Однак, не дивлячись на високий рівень активності учня, його діяльність завжди підпорядкована структурі програми [1, с. 121]. Зазначене зумовлює розгляд комп’ютерної навчальної гри як специфічного способу діяльності, який характеризується наявністю подвійної мети: ігрової та навчальної [5, с. 140].

Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що інноваційні технології найдоцільніше використовувати у навчальній роботі з дітьми, починаючи з молодшого шкільного віку. Це зумовлено розвитком опосередкованої діяльності (дитина використовує клавіатуру комп’ютера, одночасно спостерігаючи за змінами зображення на екрані), а також достатнім рівнем розвитку психічних процесів та вольової саморегуляції. Крім того, сформованість різних видів діяльності (ігрової, навчальної та ін.) є необхідною передумовою для подальшого опанування дитиною інноваційних технологій. Відомо, що раннє використання інновацій може загальмувати розвиток традиційних форм гри. Останні створюють умови для повноцінного особистісного та психічного розвитку учнів [1, с. 122].

Вплив інноваційних технологій на розвиток дитини визначається змістом конкретної програми. Однак дослідники називають загальні риси цього випливу. Особливої уваги надають підвищенню мотивації; швидкому встановленні емоційного контакту з дитиною. Не менш важливим є ефективне інтерактивне спілкування; залучення емоційної сфери. Вирізняється також активізація пізнавальної діяльності; підвищення працездатності дитини. У ході навчальної діяльності відбувається створення сприятливого психологічного клімату [2, с. 122].

До того ж інноваційні розвиваючі програми, зокрема на уроках української мови і літератури, здатні забезпечити переваги навчального процесу. Серед яких науковці вирізняють варіативність; моделювання складних об’єктів пізнання; побудову віртуального розвиваючого простору. Для учнів відкриваються широкі можливості експериментування над характеристиками об’єктів навколишнього світу (зміна природних та погодних умов тощо), що сприяє розвитку зв’язного мовлення. Не менш важливими називають дослідники моделювання продуктивних видів діяльності дітей (класифікація, конструювання, прогнозування та ін.). Акцент відводиться на розвиток логічного мислення, розуміння причинно-наслідкових зв’язків між предметами, явищами, діями та наслідками дій дитини (або головного героя гри). Вагомого значення набуває розвиток пізнавальних процесів та мовленнєвої діяльності дітей. Особливого значення має створення додаткових візуальних динамічних опор для аналізу дитиною власної діяльності; розвиток саморегуляції діяльності та поведінки та ін. [4, с. 38].

Важливою перевагою інноваційних технологій є, безперечно, підвищення мотивації дітей та стимулювання інтересу до вирішення поставленого навчального завдання. Проте, на думку деяких дослідників, у цій діяльності може відбуватися заміна пізнавальної мотивації на мотивацію до змагання [3, с. 21].

У свою чергу інноваційні технології дозволяють створити умови для експериментування з об’єктами віртуального середовища. За допомогою цього відкривається доступ до спостереження за наслідками дій – дитина спостерігає цілісно всю ситуацію, це допомагає зрозуміти сутність просторових і часових відношень шляхом їх унаочнення та практичних дій, проаналізувати складні причинно-наслідкові зв’язки.

Інноваційні технології підтримують опосередковане і вербальне сприйняття, а також взаємодію учня з електронним робочим середовищем. Інновації беруть за основу розробку і використання технологій віртуального простору. Це передбачає глибоке занурення людини в певне середовище для взаємодії з об’єктами і персонажами з урахуванням різних характеристик – фізичних, психофізіологічних, особистісних та ін.

До сих пір тривають дискусії щодо впливу інноваційних технологій на розвиток пізнавальних процесів учня та на його особистість в цілому. Науковці, розглядаючи питання впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, називають не лише позитивні аспекти їх використання. Якщо говорити про сприяння розвитку психічних процесів, закріплення і систематизацію набутих знань, формування умінь та навичок, розвиток зв’язного мовлення та ін.). Однак не залишаються осторонь і негативні чинники. Серед яких визначають: небезпеку зниження міжособистісного спілкування; труднощі соціалізації дитини; обмеження самостійності та творчості; небезпеку виникнення комп’ютерної залежності [6. с. 53].

Висновки. Таким чином, одним із напрямків підвищення ефективності навчального процесу в загальноосвітній школі є впровадження інноваційних технологій, зокрема, комп’ютеризація та навчально-методичне забезпечення використання розвиваючих комп’ютерних програм з метою активізації навчальної діяльності учнів та ін. Використання інноваційних технологій сприяє переходу від наочно-образного рівня мислення до абстрактного, встановленню причинно-наслідкових зв’язків, розвитку комунікативних умінь і навичок, формуванню практичних умінь, забезпеченню використання у практичній діяльності теоретичних знань.

 Список використаних джерел

  1. Голобородько К.Ю., Ткаченко Н.П. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури : навч.-метод. пос. Харків : Основа, 2007. 173 с.
  2. Качуровська О. Б. Психолого-педагогічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в корекційному навчанні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Вип. 24. С. 121–125.
  3. Коркина А. Ю. Критерии психологической оценки компьютерных игр и развивающих компьютерных программ. Психологическая наука и образование. № 3. С. 20–28.
  4. Максимчук Г., Хом’як І. Інтерактивні методи навчання української мови. Дивослово. № 8.
  5. Хом’як І. Програмоване навчання. Вісник Львівського університету. № 50. С. 135–143.
  6. Щербина В.П., Волкова О.В., Романенко О.В. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури: навч. пос. Харків : Основа, 2007.
Використання інноваційних технологій в освітньому процесі

Автор: Шкумат Оксана Сергіївна

Посада: вчитель української мови та літератури

Посилання на першоджерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *