ТЕСТ

Головне зображення розробки: ТЕСТ

Опис товару
Формат файлу:
DOCX
1.
Що таке педагогіка?
(балів: 2)
особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання;
наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості;
цілеспрямований та організований процес формування особистості
мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості
2.
Назвіть розділи загальної педагогіки
(балів: 2)
дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи
педагогіка-професійно-технічної освіти, педагогіка вищої школи
основи педагогіки, теорія навчання та освіти, теорія виховання, теорія управління навчально-виховним процесом;
дидактика, виховання
3.
Мета виховання – це:
(балів: 2)
результат навчально-виховного процесу
наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості, ідеальний образ особистості, що виховується
результати діяльності вихователя
наперед визначені результати діяльності передового колективу школи.
4.
Які особливості характеризують людину як особистість?
(балів: 2)
розумність, відповідальність, свобода, особиста гідність, індивідуальність
працьовитість, низька адаптація до темряви, пластичність, акуратність
відповідальність, емоційність, ідеали
уміння, навички, досвід
5.
Назвати вікову періодизацію чеського педагога Яна-Амоса Коменського
(балів: 2)
дитинство, отроцтво, змужнілість
немовлячий вік, переддошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, юнацький, старший юнацький вік, зрілість
дитинство, отроцтво, юність, змужнілість
яслі, дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад
6.
Розрізняють три ознаки особистості:
(балів: 2)
цілісність, активність, стійкість рис
доцільність, спрямованість, доступність
цілісність, активність, доступність
доцільність, спрямованість, стійкість рис.
7.
Назвати методи педагогічних досліджень:
(балів: 2)
бесіда, диспут, виховна ситуація
педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, соціологічні методи, соціометричні методи, тестування
метод реєстрування, метод ранжування, метод моделювання
педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю
8.
Перехід від одного етапу дитячого розвитку до наступного називають:
(балів: 2)
етапами
формами
кризами
методами
9.
Оберіть пункт, у якому перераховуються основні методологічні принципи сучасної педагогіки
(балів: 2)
системний підхід, особистісний, діяльносний, діалогічний, культурологічний, національний, антропологічний підхід
принцип науковості, свідомості, активності
принцип єдності, гармонізації родинного і суспільного виховання
системний підхід
10.
Цілісність педагогічного процесу полягає
(балів: 2)
у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній, загальній і єдиній меті – формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості
в тому, що педагогічний процес не ділиться на складові частини
в тому, що педагогічний процес має мету, зміст, форми
в тому, що педагогічний процес є цільовим, змістовним, результативним
11.
Назвіть основні педагогічні категорії
(балів: 2)
загальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, галузеві педагогіки, соціальна педагогіка
навчання, виховання
виховання, освіта, навчання
освіта, виховання
12.
Оберіть пункт, у якому перераховуються основні методологічні принципи сучасної педагогіки
(балів: 2)
системний підхід, особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, національний, антропологічний підхід
принцип науковості, свідомості, активності
принцип єдності, гармонізації родинного і суспільного виховання
системний підхід
13.
Які якості передаються дітям від батьків?
(балів: 2)
риси характеру
колір очей, колір шкіри, група крові, резус-фактор, тип нервової системи, темперамент, задатки, які виступають основою для розвитку індивідуальних здібностей людини
соціальний досвід
моральні якості
14.
Що є метою виховання в сучасній загальноосвітній школі?
(балів: 2)
підготовка до життя
розвиток задатків і здібностей учня
виховувати учнів на засадах християнської ідеології
всебічно і гармонійно розвинена особистість – громадянин своєї країни
15.
Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу? Оберіть найповнішу відповідь
(балів: 2)
наявність у школі плану навчально-виховної роботи та його вихованців
план, реалізація плану, контроль та аналіз результатів
висока кваліфікація педагогів
діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізація плану, корекція, аналіз результатів
16.
Який із означених методів педагогічного дослідження можна назвати активним за впливом особистості?
(балів: 2)
педагогічне спостереження
анкетування
педагогічний експеримент
педагогічний тест
17.
Які особливості характеризують людину як особистість?
(балів: 2)
розумність, відповідальність, свобода, особиста гідність, індивідуальність
працьовитість, низька адаптація до темряви, пластичність, акуратність
відповідальність, емоційність, ідеали
уміння, навички, досвід.
18.
Яка увага переважає в молодшому шкільному віці?
(балів: 2)
довільна
мимовільна;
мимовільна та довільна
немає правильної відповіді.
19.
Початкова школа – це навчальний заклад:
(балів: 2)
I – II ступеня
I ступеня
III ступеня
IV ступеня
20.
Загальна середня освіта має забезпечувати:
(балів: 2)
засвоєння визначених національно-культурних цінностей, системи знань про природу, людину і суспільство, естетичне виховання дітей, морально-духовне виховання, правове виховання, екологічне виховання, трудове виховання та професійне самовизначення, фізичний розвиток та формування здорового способу життя
засвоєння визначених національно-культурних цінностей, системи знань про природу, людину і суспільство
естетичне виховання дітей, морально-духовне виховання, правове виховання, екологічне виховання, трудове виховання та професійне самовизначення
фізичний розвиток та формування здорового способу життя
21.
Хто з педагогів уперше використав термін “дидактика”?
(балів: 2)
Ян – Амос Коменський
Кристоф Хельвег, Йохим Юнг
Фрідріх Дістервег, Йоганн Фрідріх Гербарт
К.Д.Ушинський
22.
Дати визначення поняття “дидактика”
(балів: 2)
окрема галузь педагогіки, яка досліджує теорію освіти і навчання
загальна теорія навчання та освіти
галузь педагогіки, що визначає завдання, зміст, організаційні форми та методи викладання певної дисципліни відповідно до вікових особливостей учнів
наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості
23.
Що таке навчання?
(балів: 2)
цілеспрямований процес взаємодії між учителем та учнями з метою їх розвитку, освіти і виховання
результат наукового пізнання
результат оволодіння раціональними способами та прийомами застосування знань на практиці;
цілеспрямований процес оволодіння знаннями, навичками та уміннями
24.
Компонент навчання, який стимулює пізнавальну діяльність учнів:
(балів: 2)
результативний
регулюючий
оцінювальний
мотиваційний
25.
Узагальнена система поглядів, переконань та ідеалів, через які людина виражає своє ставлення до навколишнього природного і соціального середовища
(балів: 2)
досвід
освіта
світогляд
переконання
26.
Одна із особливостей повноцінних знань, яка має прояв у швидкості знаходження способів застосування знань в інших умовах:
(балів: 2)
повнота
глибина
оперативність
гнучкість
27.
Вихідні положення, на які необхідно спиратися в практичній навчальній діяльності – це:
(балів: 2)
принципи навчання
правила навчання
закономірності навчання
принципи закономірності
28.
Що таке інтеграція навчання?
(балів: 2)
процес створення, поширення й використання нових засобів для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися по-іншому
відбір та поєднання навчального матеріалу з різних предметів з метою цілісного й різнобічного вивчення важливих наскрізних тем
дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ
мотивація учіння школярів, актуалізація опорних знань і досвіду, організація вивчення нового навчального матеріалу, вдосконалення раніше вивченого, визначення результативності навчання
29.
Тип уроку визначається:
(балів: 2)
кількістю структурних частин
діяльністю вчителя;
послідовністю елементів уроку
дидактичними цілями
30.
Англійський педагог, який запропонував форму “взаємного навчання”:
(балів: 2)
Д.Ланкастер
Ратке
А.Маслоу
Дж.Дьюї
31.
Процес діяльності вчителя під час навчання:
(балів: 2)
планування
викладання
стимулювання
учіння
32.
Які категорії дидактики є основними?
(балів: 2)
знання, розвиток, освіта, навчання
навчання, освіта, урок, лекція, учіння, закономірності
інтереси, здібності, знання, результати навчання
навчання, освіта, викладання, учіння, принципи, методи, форми і засоби навчання, закономірності, результати
33.
Що є предметом загальної педагогіки:
(балів: 2)
теорія навчання окремого предмета
психологічний розвиток особистості в процесі навчання
всебічний розвиток особистості в процесі навчання
зв’язок викладання й учіння, їх взаємодія
34.
Передставник західної дидактики, який пропагував ідею “суспільства без школи”:
(балів: 2)
В.Ратке
У.Іліч
Г.Мелвін
О.Декролі
35.
У чому відмінність дидактичного правила від дидактичного принципу?
(балів: 2)
правило має суб’єктивний характер. Учитель у кожному конкретному випадку формує правило на основі своїх суб’єктивних суджень. Принцип є продовженням правила
правила конкретизують принцип. Принцип має характер загальної закономірності; правила відображають дії, які мають місце в конкретній педагогічній ситуації
правило “вказує” вчителю, як слід реалізувати дидактичний принцип у практичній роботі
правило є виразом загальної закономірності. Дидактичний принцип підвладний правилу й випливає з нього
36.
Що ви розумієте під змістом освіти?
(балів: 2)
перелік предметів, які вивчаються в школі, кількість годин на їх вивчення, перелік тем, розділів
система знань, умінь, оволодіння якими забезпечує основу для всебічного розвитку учнів, формування їх мислення, пізнавальних інтересів, навичок трудової діяльності
коло знань, яке визначає кожен учень для свого розвитку, задоволення інтересів, нахилів, потреб
знання про природу, суспільство, техніку і способи мислення та діяльності
37.
Що являє собою навчальна програма?
(балів: 2)
це приведені в систему методичні рекомендації
це система обов’язкових і необхідних для вивчення тем
це державний документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навичок, які підлягають засвоєнню, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання
це обсяг знань з кожного предмета
38.
Який документ складається на основі навчального плану?
(балів: 2)
план виховної роботи класного керівника
річний план роботи школи
розклад уроків
тематичний план роботи вчителя
39.
Які фактори є основними у виборі типу уроку?
(балів: 2)
дидактична ціль уроку, місце уроку у навчальному процесі
місце уроку у навчальному процесі, рівень розвитку класу
роль розвитку класу, педагогічна техніка вчителя
темп роботи вчителя, місце уроку у навчальному процесі
40.
Назвіть основні типи уроків за дидактичними цілями.
(балів: 2)
вступний, засвоєння знань, практичного застосування, заключний
засвоєння знань, контролю, комбінований, заключний
комбінований, контролю і корекції, засвоєння знань, формування навичок і вмінь, практичного застосування, узагальнення і систематизації знань
засвоєння знань, формування навичок і вмінь, практичного застосування, контролю
41.
Назвіть принцип управління, що передбачає розвиток колегіальності в роботі, підзвітність керівника органам державної влади.
(балів: 2)
принцип оперативності, конкретності й діловитості
принцип ініціативи і активності
принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю
принцип демократизації в управлінні
42.
Які методи управління закладами освіти належать до організаційних?
(балів: 2)
методи формування суспільної свідомості, методи морального стимулювання, творення нормального психологічного клімату в колективі, методи соціологічних досліджень
методи матеріального стимулювання, метод нормування, інспектування, економічного планування
науково-практичні конференції педагогічних працівників, педагогічні читання, семінари, диспути, серпневі наради вчителів
метод інспектування, регламентування, нормування, розпорядчі акти
43.
Що розуміють під поняттям “наукова організація праці педагога” Виберіть правильну відповідь.
(балів: 2)
це система заходів, спрямованих на забезпечення ефективності навчання і виховання школярів на основі раціонального використання часу, засобів, зусиль як педагогів, так і учнів
це система заходів, що сприяє правильній організації режиму дня, економії часу педагогів і учнів
це підвищення продуктивності праці педагога і учнів за рахунок покращення умов праці
це оптимізація особистої праці педагога
44.
Хто входить до складу ради школи?
(балів: 2)
директор школи і його заступники
педагогічні працівники школи
представники громадськості і батьки
учні, батьки, представники громадськості, працівники закладу освіти
45.
Хто очолює педагогічну раду школи?
(балів: 2)
кого оберуть учителі: це виборна посада
той, кого призначить директор
заступник директора школи
директор школи
46.
У чому суть процесу вирощування передового педагогічного досвіду?
(балів: 2)
у підготовці методичних рекомендацій щодо впровадження у практику досвіду роботи конкретного вчителя чи групи вчителів
немає правильної відповіді
у створенні школи передового педагогічного досвіду
у впровадженні у практику роботи ідей педагогічної науки.
47.
До якої групи належать такі методи управління: науково-практичні конференції педагогічних працівників, серпневі наради вчителів, педагогічні читання, семінари, диспути?
(балів: 2)
організаційні методи
педагогічні методи
соціально-психологічні методи
економічні методи
48.
На якому рівні узагальнено передовий педагогічний досвід, який включає опис конкретних педагогічних дій, за допомогою яких досягається висока результативність, показ переваг перед масовою педагогічною практикою та розкриття оптимальних умов його використання?
(балів: 2)
на методичному рівні
немає правильної відповіді
на практичному рівні
на теоретичному рівні
49.
Як називається інспектування, що передбачає глибоке і всебічне вивчення лише одного питання роботи школи чи групи шкіл?
(балів: 2)
тематичне
немає правильної відповіді
додаткове
оглядове
50.
До якої групи належать такі методи управління: науково-практичні конференції педагогічних працівників, серпневі наради вчителів, педагогічні читання, семінари, диспути?
(балів: 2)
організаційні методи
педагогічні методи
соціально-психологічні методи
економічні методи
50 грн В кошик
Автор / продавецьВсі товари продавця
Офлайн 1 тиждень

Вчитель - розробник

Потрібна допомога з навчанням? Я допоможу вам із рефератами, статтями, курсовими, практичними роботами та іншими академічними завданнями! Зв'яжіться зі мною через коментарі на сайті, і ми разом досягнемо успіху в навчанні.
Коментарі: 3Публікації: 239Реєстрація: 20-02-2024
Посада: ВчительПрофесійні навички:
Часті запитання та відповіді
Як купити матеріал «ТЕСТ»?
Щоб купити «ТЕСТ», потрібно додати матеріал до кошика та оплатити замовлення.
Коли я отримаю матеріал «ТЕСТ»?
Матеріали «ТЕСТ» будуть надіслані в електронному вигляді на вашу поштову скриньку одразу після оплати.
Чи можна купити «ТЕСТ» в друкованому вигляді?
Ні. Усі доступні матеріали, зокрема «ТЕСТ» можна придбати тільки в електронному вигляді для особистого друку.
Чи можна замовити матеріал «ТЕСТ» по телефону, або месенжеру?
Ні. Всі матеріали, в тому числі «ТЕСТ» можна придбати тільки через кошик на сайті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *